VP č. 1/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 6 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. a) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“)

vydáva

              podľa ustanovení § 12 a § 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie č. 1/2005

Zrušené 15.12. 2008 a nahradené VP 1/2008! 

na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb

       v znení 1. zmeny
       a
             zmeny č. 2


Toto všeobecné povolenie (ďalej len „povolenie“) oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „podnik“) poskytovať na území Slovenskej republiky elektronické komunikačné siete (ďalej len „siete“), elektronické komunikačné služby (ďalej len „služby“) alebo siete a služby za dodržania ustanovení zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a podmienok uvedených v tomto povolení.

Vzhľadom na všeobecnú povahu povolenia sa jednotlivé ustanovenia vzťahujú na konkrétnu sieť alebo službu, ak sa jej svojou podstatou týkajú.

                                                             Článok 1
                                        Podmienky všeobecného povolenia

1.

Podnik je povinný platiť administratívne úhrady podľa § 6 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách takto:
1. administratívnu úhradu tvorí čiastka 0,08 % z ročného obratu z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb, pričom najnižšia úhrada je 1000 Sk (ak 0,08 % z ročného obratu z poskytovania sietí, služieb alebo sietí a služieb nepresiahne 1000 Sk)
2. Pre úhrady za obdobie roka 2005 úrad zašle podniku faktúru, ktorú vystaví na základe oznámenia podniku (príloha č. 2 tohto povolenia) a výkazov podľa odseku c). Za ďalšie obdobia úrad po doručení príslušného výkazu podľa písm. c) vydá podniku platobný výmer.
3. za účelom vydania platobného výmeru je podnik účtujúci v sústave

 • podvojného účtovníctva povinný predkladať úradu výkaz ziskov a strát /ru/) spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať výnosy súvisiace výlučne s poskytovaním sietí, služieb alebo sietí a služieb;
 • jednoduchého účtovníctva povinný predkladať úradu výkaz o príjmoch a výdavkoch spolu s prílohou, ktorá bude obsahovať príjmy súvisiace výlučne s poskytovaním sietí,služieb alebo sietí a služieb;

a to v termíne do 10. apríla nasledujúceho roku.

Podniky, ktoré podľa § 38 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, majú predĺženú lehotu pre podanie priznania k dani z príjmov právnických osôb, predkladajú výkazy v termíne do 10. júla nasledujúceho roku.
2. Podnik je povinný v oblasti ochrany osobných údajov a súkromia dodržiavať povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 55 až 57, § 59 až 62, § 64 až 65 zákona o elektronických komunikáciách ako aj z iných osobitných právnych predpisov. /urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/)
3. Podnik je povinný zabezpečiť, aby verejná sieť a pridružené prostriedky zodpovedali technickým normám a technickým špecifikáciám pre siete a služby, ktorých zoznam zverejňuje Európska komisia, odporúčaniam Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) a technickým normám a špecifikáciám vydaným Európskym štandardizačným telekomunikačným inštitútom (ETSI), najmä z hľadiska
1. bezpečnosti prevádzky siete,
2. udržiavania celistvosti a neporušiteľnosti siete,
3. prevádzkyschopnosti služieb,
4. pripojenia koncových zariadení,
5. prepojenia sietí.
4. Podnik je povinný zabezpečiť zariadenia na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v sieťach pre orgán štátu alebo orgán činný v trestnom konaní zaobstaraním týchto zariadení a ich udržiavaním v nepretržitom prevádzkyschopnom stave na vlastné náklady. Podnik je povinný zabezpečiť pripojenie týchto zariadení na vlastné náklady; technickú špecifikáciu podľa § 13 ods. 2 písm. j) zákona o elektronických komunikáciách schvaľuje úrad.

                                                            Článok 2
                                                Oznamovacia povinnosť


1. Fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce poskytovať siete, služby alebo siete a služby,
je povinná oznámiť tento zámer úradu pred termínom začatia ich poskytovania.
2. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje aj na všetky zmeny a zrušenie poskytovania siete, služby alebo siete a služby, aj na zmeny údajov podľa § 14 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách.
3. Oznamovacia povinnosť sa nevyžaduje ak fyzická alebo právnická osoba poskytuje sieť alebo službu výlučne pre vlastné použitie.
4. Fyzická alebo právnická osoba splní oznamovaciu povinnosť doručením dostatočného a úplného písomného oznámenia úradu podľa prílohy č. 2 tohto povolenia.
5. Úrad na základe doručenia dostatočného a úplného oznámenia zaeviduje oznamovateľa ako podnik poskytujúci siete, služby alebo siete a služby.
6. Neúplné oznámenie úrad vráti oznamovateľovi na doplnenie.
7. Za vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti je podnik povinný uhradiť správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Poplatok je splatný pri podaní žiadosti.
8. Zaevidovanie oznámenia úrad do jedného týždňa odo dňa jeho doručenia zverejní
na svojej internetovej stránke http://www.teleoff.gov.sk.

                                                           Článok 3
                                                Prechodné ustanovenia


1. Podniky, ktoré poskytovali siete a/alebo služby podľa Všeobecného povolenia č. 1/2004 (ďalej len VP 1/2004) sú povinné za rok 2005 uhradiť:
1. alikvotnú časť administratívnej úhrady podľa VP 1/2004, článok 2, ods. 5,
písm. a); (v prípade viacerých oznamovacích povinností pre jeden podnik je tento povinný uhradiť len jednu úhradu podľa VP 1/2004, čl. 2, ods. 5 písm. a), bod 1.),
2. alikvotnú časť 0,08% z obratu za elektronické činnosti poskytované v roku 2005 od nadobudnutia právoplatnosti VP č.1/2005.
2. Podniky, ktoré nemuseli splniť oznamovaciu povinnosť v súlade s článkom 3 Všeobecného povolenia č. 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb sú povinné splniť oznamovaciu povinnosť podľa tohto povolenia do 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto povolenia.
3. Oznámenia podané podľa Všeobecného povolenia č. 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb sa považujú za oznámenia podľa tohto povolenia a za splnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona o elektronických komunikáciách.

                                                             Článok 4
                                               Zrušovacie ustanovenia


Zrušuje sa všeobecné povolenie č. VP 1/2004 na poskytovanie elektronických komunikačných sietí a elektronických komunikačných služieb.

                                                         Článok 5
                                                         Účinnosť


Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 1.8. 2005.

V Bratislave 15. 7.2005

Ing. Milan Luknár, v. r.
predseda

/ru/) Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z.z.

/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/) Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov

                          Príloha č. 1 k všeobecnému povoleniu č.1/2005

                                 Minimálny súbor prenajatých okruhov

Typ okruhu Norma Poznámka
Analógový dvojdrôtový prenajatý okruh (A2O)
so šírkou pásma na štandardnú kvalitu hlasu
STN EN 300 448 vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania
Analógový štvordrôtový prenajatý okruh (A4O)
so šírkou pásma na štandardnú kvalitu hlasu
STN EN 300 451 vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania
Analógový dvojdrôtový prenajatý okruh (A2S)
so šírkou pásma na osobitnú kvalitu hlasu
STN EN 300 449 vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania
Analógový štvordrôtový prenajatý okruh (A4S)
so šírkou pásma na osobitnú kvalitu hlasu
STN EN 300 452 vlastnosti spojenia a prezentácia rozhrania
Digitálny prenajatý okruh bez obmedzenia s oktetovou integritou s prenosovou rýchlosťou 64 kbit/s
(D64U)
STN EN 300 288

STN EN 300 289

prezentácia rozhrania

vlastnosti spojenia

Digitálny neštruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s
(D2048U)
STN EN 300 247

STN EN 300 418

vlastnosti spojenia

prezentácia rozhrania

Digitálny štruktúrovaný prenajatý okruh s prenosovou rýchlosťou 2 048 kbit/s
(D2048S)
STN EN 300 419

STN EN 300 418

vlastnosti spojenia

prezentácia rozhrania

Okruhy vyhovujúce predchádzajúcim normám s označením STN ETS sa považujú
za vyhovujúce aj normám STN EN.

                       Príloha č. 2 k všeobecnému povoleniu VP č. 1/2005

                                                  O z n á m e n i eword
                                                      podľa § 14
                  zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách
                                                             o

zámere začať poskytovať siete, služby alebo siete a služby  
zmene poskytovania siete, služby alebo siete a služby a zmene údajov podľa § 14 odsek 2 zákona o elektronických komunikáciách                                         
zrušení poskytovania siete, služby alebo siete a služby  

1. Meno a adresa podniku

Priezvisko a meno alebo
Obchodné meno a právna forma

                                                                       
I Č O (ak bolo pridelené)  
Sídlo:  
Ulica  
Miesto  
P S Č  
Miesto podnikania:  
Ulica  
Miesto  
P S Č  

2. Osoba alebo osoby splnomocnené konať v mene podniku

Meno a priezvisko  
Funkcia                                                                       
Telefón  
Fax  
Mobilný telefón  
E-mail  
Meno a priezvisko   
Funkcia  
Telefón                                                                       
Fax  
Mobilný telefón  
E-mail  

3. Opis poskytovaných sietí a služieb

1 2 3 4 5
Sieť Služba Ďalšie detaily o sieti alebo službe Geografická oblasť, v ktorej sú siete, služby alebo siete
a služby poskytované
Termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete
a služby
         
         

Stĺpec 1: Pokiaľ sieť nie je poskytovaná podnikom, ktorý oznamuje zámer nie je potrebné
vyplniť. Ak sú poskytované iba služby (napr. prostredníctvom siete iného podniku) detaily
o sieti nie je potrebné uvádzať. Uvádzajte iba nižšie uvedené kategórie sietí. Ak nie je
možné použiť žiadnu z uvedených kategórií, uveďte iná sieť a špecifikujte detaily v stĺpci 3.

Stĺpec 2: Uvádzajte iba nižšie uvedené kategórie služieb. Ak nie je možné použiť žiadnu z uvedených kategórií, uveďte iná služba a špecifikujte detaily v stĺpci 3.

Stĺpec 3: V tomto stĺpci uveďte ďalšie detaily o sieti a/alebo službe (pozri príklady v dodatku č. 1).

Stĺpec 4: Pre každú sieť resp. službu uveďte geografickú oblasť kde je služba alebo sieť poskytovaná. (v rámci geografických oblastí je možné uviesť územné celky – Slovenská republika, kraj, okres, mesto, miestna časť)

Stĺpec 5: Uveďte predpokladaný termín, mesiac a rok začatia poskytovania siete/služby.

Kategórie sietí alebo služieb (stĺpec 1 a 2)

Sieť:

                              
 • Pevná telefónna sieť (t.j. pevná sieť používaná prevažne pre poskytovanie verejných telefónnych služieb)
 • Mobilná telefóna sieť (t.j. rádiová sieť používaná prevažne na poskytovanie mobilných telefónnych služieb)
 • Satelitná sieť (napr. satelitná sieť používaná pre R a TV vysielanie, SNG alebo poskytovanie iných elektronických komunikačných služieb)
 • Sieť pre retransmisiu R a TV signálov (KDS,MMDS)
 • Sieť R a TV vysielačov
 • Sieť na rozvod elektrickej energie (v rozsahu, v ktorom sa používa na prenos signálov)
 • Pevná sieť (špecifikujte detaily v 3. stĺpci)
 • Bezdrôtová sieť (špecifikujte detaily v 3. stĺpci)
Služba: • Verejná telefónna služba
 • Iné hlasové služby
 • R a TV vysielanie
 • Dátové služby, prenos dát (špecifikujte detaily v 3. stĺpci)
 • Sprostredkovanie prístupu k sieti internet (napr. „dial-up“, broadband, špecifikujte detaily v 3. stĺpci)
 • Iné elektronické komunikačné služby (špecifikujte detaily v 3. stĺpci)

4. Vyhlásenie

V mene vyššie uvedeného podniku vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a úplné

Dátum:

Meno(á), priezvisko(á) a funkcia(e):                                         Podpis(y):

Oznámenie je potrebné doručiť poštou na adresu:
Telekomunikačný úrad SR
Odbor technickej regulácie
Továrenská 7
P.O. BOX 18
810 06 Bratislava 16


Dodatok č. 1 (príklady)

  1 2 3 4 5
   

Sieť

 

Služba

Ďalšie detaily o sieti alebo službe Geografická oblasť, v ktorej sú  siete, služby alebo siete a služby poskytované Termín začatia poskytovania siete, služby alebo siete
a služby
Podnik 1 Pevná telefónna sieť 1) Verejná telefónna služba

2) Prístup k internetu

3) Iné

1) Miestne, národné
a medzinárodné hlasové služby

2)  „Dial-up“, „broadband“

3) Poskytovanie prístupu k sieťovým prvkom inými oprávnenými podnikmi

 1) Celá republika

2) Celá republika

3) Celá republika

1) Marec 2004

2) Máj 2004

3) Jún 2004

Podnik 1 Bezdrôtová sieť 1) Verejná telefónna služba

2) Prístup
k internetu

Bezdrôtová sieť prevádzkovaná v rôznych frekvenčných pásmach

Služby:
1)Miestne, národné a medzinárodné hlasové služby
2) „Dial-up“, „broadband“

1) Celá republika

2) Celá republika

 

Marec 2004

Podnik 2 Sieť R a TV vysielačov nie Prevádzkovanie siete TV vysielačov  Celá republika Jún 2004
Podnik 3 Sieť pre retransmisiu R a TV signálov 1) Verejná telefónna služba

2) Prístup k internetu

Káblový distribučný systém

Služby
1) Miestne, národné
a medzinárodné hlasové služby
2) Broadband prístup
k internetu

 

Mesto 1, Mesto 2, Mesto 3...

1) Júl 2004

2) Máj 2004

Podnik 3 Sieť pre retransmisiu R a TV signálov   Káblový distribučný systém MMDS (pásmo 2,5 – 2,7 GHz) Dostupné v okrese 1, 2, 3... a v časti okresov 4, 5...  

Marec 2004

Podnik 4 nie Verejná telefónna služba Služba voľba operátora a predvoľba operátora poskytovaná na verejnej telefónnej sieti  Celá republika August 2004
Podnik 5 Bezdrôtová sieť 1) Verejná telefónna služba

2) Prístup k internetu

3) Prenos dát

Sieť prevádzkovaná v pásme 3,5 GHz
a 26 GHz

Služba: Broadband prístup
k internetu

Kraj 1, Kraj 2,..

Okres 1, 2..

Mesto 8, Mesto 9

September 2004
Podnik 5 Sieť R a TV vysielačov nie Prevádzkovanie siete vykrývacích TV vysielačov Kraj 4, Kraj 5 Február 2004
Podnik 5 Sieť R a TV vysielačov Služba vysielania
R a TV programov
Poskytovanie vysielania R a TV programov
pre tretie osoby
Celá republika Júl 2004

 

Podnik 6 Mobilná telefónna sieť Verejná telefónna služba Poskytovanie mobilných telefónnych služieb Celá republika Marec 2004
Podnik 7 Satelitná sieť Iné Poskytovanie „uplinku“ pre tretie osoby Celá republika August 2004
Podnik 8 Satelitná sieť Služba vysielania
R a TV programov
Poskytovanie vysielania R a TV programov
pre tretie osoby
Celá republika September 2004
Podnik 9 Bezdrôtová sieť Prístup k internetu WIFI sieť v pásme
2,4 GHz
Mesto 6,
Mesto 7,...
November 2004
Podnik 10 Pevná sieť Nie

Poskytovanie nenasvietených optických vlákien

Služba: Poskytovanie prístupu k sieťovej infraštruktúre pre iné podniky

Spojenie medzi mestami 1, 2, 3, 4 Jún 2004
Podnik 11 Nie Verejná telefónna služba Ďalší predaj služieb Celá republika Máj 2004