VPR – 01/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ( ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách ( ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                            vydáva

          podľa § 36 druhá veta , § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                 všeobecné povolenie
                                                   č. VPR - 01/2003

zrušené a nahradené VPR-02/2010!


na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov pozemných pohyblivých staníc satelitnej služby ARCANET Suitcase

Povolenie aplikuje rozhodnutie CEPT ( European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) ERC/DEC/(98)17 o vyňatí terminálov ARCANT Suitcase z individuálneho povoľovania a ERC/DEC/(98)24 o voľnej cirkulácii terminálov ARCANET Suitcase v členských krajinách CEPT.

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

1. Zariadenia sú pod kontrolou satelitného systému a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
2. Zariadenia umožňujú digitálnu hlasovú a dátovú komunikáciu vo frekvenčnom pásme:
1. smer zostupný : 11,45 - 11,70 GHz a 12,50 - 12,75 GHz
2. smer vzostupný: 14,00 - 14,25 GHz
3. Technické parametre zariadení odpovedajú štandardu ETS (European telecommunications Standards) - EN 301 427.
4. Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
5. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
6. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam.
7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8. Povinnosti držiteľov zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.
9. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciách.
10. Povolenie sa nevzťahuje na terminály použité ako pevné terminály VSAT.
11. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave dňa 11. 03. 2003

                                                     Ing. Milan Luknár v.r.
                                                              predseda