VPR – 01/2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                                vydáva

                             podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                      všeobecné povolenie
                                                        č. VPR – 01/2004

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (SUT), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe ďalej len „rádiové zariadenia“.

Všeobecné povolenie (ďalej len „povolenie“) aplikuje rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ECC/DEC/(02)11 o vyňatí SUT z individuálneho povoľovania a ECC/DEC/(02)08 o voľnej cirkulácii týchto zariadení.

Toto povolenie oprávňuje fyzické osoby, ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia na základe splnenia týchto podmienok:

Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení:

1. Rádiové zariadenia sú pod kontrolou satelitného systému a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
2. Rádiové zariadenia umožňujú hlasovú alebo dátovú komunikáciu vo frekvenčnom pásme:
1. smer zostupný: 1525 – 1559 MHz s výnimkou 1544 – 1545 MHz
2. smer vzostupný: 1626,5 – 1660,5 MHz s výnimkou 1645,5 – 1646,5 MHz
3. Technické parametre rádiových zariadení:
EIRP: maximálne 15 dBW
Technické parametre zariadení sú v súlade s podmienkami harmonizovaného štandardu ETS (European telecommunications Standards) - EN 301 681 V1.3.2,
4. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovaní zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
5. Rádiové zariadenia, ktoré obsahujú aj moduly umožňujúce prestupy do pozemných verejných sietí, ktoré pracujú na iných frekvenciách ako sú uvedené v tomto povolení je možné považovať za povolené, pokiaľ sa tieto moduly aktivujú výlučne na podnet z príslušnej siete a pokiaľ spĺňajú podmienku podľa bodu 4).
6. Na rádiových zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady rádiových zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie bezodkladne vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8.
9. Povinnosti držiteľov rádiových zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.
10. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení SUT pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave dňa 28.1. 2004.

                                                        Ing. Milan Luknár
                                                               predseda