VPR – 02/2004

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                                 vydáva

                             podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                      všeobecné povolenie
                                                        č. VPR – 02/2004


na prevádzku vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou mobilných pozemských staníc družicovej služby, pracujúcich v systéme IRIDIUM (ďalej len „rádiové zariadenia“).

Všeobecné povolenie (ďalej len „povolenie“) aplikuje rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) ERC/DEC/(97)05 o voľnej cirkulácii, používaní a povoľovaní mobilných pozemských staníc satelitnej služby (S-PCS).

Toto povolenie oprávňuje fyzické osoby, ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariaderní:

1. Rádiové zariadenia sú pod kontrolou satelitného systému a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
2. Rádiové zariadenia umožňujú hlasovú alebo dátovú komunikáciu vo frekvenčnom pásme 1616,0 – 1626,5 MHz a to vysielanie aj príjem.
3. Technické parametre rádiových zariadení sú v súlade s podmienkami harmonizovaného štandardu ETS (European telecommunications Standards) - EN 301 441 V1.1.1.
4. Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia. Za takéto sa považujú aj zariadenia, ktoré sú označené značkou
iridiu1
5. Rádiové zariadenia, ktoré obsahujú aj moduly umožňujúce prestupy do pozemných verejných mobilných sietí, ktoré pracujú na iných frekvenciách ako sú uvedené v tomto povolení je možné považovať za povolené, pokiaľ sa tieto moduly aktivujú výlučne na podnet z príslušnej siete a pokiaľ spĺňajú podmienku podľa bodu 4).
6. Na rádiových zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný toto zariadenie bezodkladne vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8. Povinnosti držiteľov rádiových zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.
9. Prevádzkovanie rádiových zariadení IRIDIUM pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákon o elektronických komunikáciách.

Toto povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave dňa 28.1. 2004.

                                                        Ing. Milan Luknár
                                                               predseda