VPR – 03/2002

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                              vydáva

            podľa § 36 druhá veta , § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                   všeobecné povolenie
                                                     č. VPR - 03/2002

zrušené a nahradené VPR-02/2010!

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (SUT), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe.

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

1. Povolenie platí na území Slovenskej republiky.
2. Zariadenie nie je možné prevádzkovať v oblasti vymedzenej vzdialenosťou 500 m od hranice letiska. V prípade akýchkoľvek pochybností je prevádzkovateľ zariadenia povinný podmienky prevádzkovania vopred prerokovať s oprávnenými orgánmi prevádzkovateľa letiska.
3. Zariadenia sú pod kontrolou satelitného systému a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
4. Zariadenia umožňujú analógovú alebo digitálnu komunikáciu vo frekvenčnom pásme:
1. smer zostupný: 19,70 - 20,20 GHz
2. smer vzostupný: 29,50 - 30,00 GHz
Technické parametre zariadení spĺňajú podmienky ETS (European telecommunications Standards) - EN 301 459.
5. Technické parametre zariadenia:
Výkon zariadenia: maximálne 2 W
EIRP: maximálne 50 dBW
6. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách. Do 31. 12. 2002 sa za schválené považujú aj zariadenia označené v súlade so Smernicou Európskej únie č. 99/5/EEC. Po tomto termíne sú podmienky uvádzania zariadení do prevádzky stanovené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
7. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
8. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
10. Povinnosti držiteľov zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.
11. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciách.
12. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.
13. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií..

V Bratislave dňa 28. marca 2002

                                                         Ing. Milan Luknár,
                                                           predseda TÚ SR