VPR – 03/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ( ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách ( ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                            vydáva

         podľa § 36 druhá veta , § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                 všeobecné povolenie
                                                   č. VPR - 03/2003


na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení satelitnej služby, ktoré sú súčasťou pozemných pohyblivých terminálov EMS PRODAT a Space Checker S - SMS.

Povolenie aplikuje rozhodnutie CEPT ( European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC ( European Radiocommunications Committee) ERC/DEC/(98)18 o vyňatí terminálov EMS PRODAT z individuálneho povoľovania, ERC/DEC/(98)03 o voľnej cirkulácii terminálov EMS-PRODAT v členských krajinách CEPT , ERC/DEC/(01)22 o vyňatí terminálov Space Checker S-SMS z individuálneho povoľovania a ERC/DEC/(01)23 o voľnej cirkulácii terminálov Aspace Checker S-SMS .

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

1. Zariadenia sú pod kontrolou satelitného systému a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
2. Zariadenia umožňujú digitálny prenos dát s prenosovou rýchlosťou do 9,6 kbit/s (EMS PRODAT ) a krátke textové správy ( Space Checker S - SMS ) vo frekvenčnom pásme:
1. smer zostupný : 1 525 - 1559 MHz s výnimkou 1 544 - 1 545 MHz
2. smer vzostupný: 1 626,5 - 1 660,5 MHz s výnimkou 1 645,5 - 1 646,5 MHz
3. Technické parametre zariadení odpovedajú štandardu ETS (European telecommunications Standards) - EN 301 426,
4. Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
5. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
6. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8. Povinnosti držiteľov zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.
9. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciách.
10. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave dňa 11. 03. 2003

                                                    Ing. Milan Luknár v.r.
                                                             predseda