VPR - 03/2010

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,

vydáva

podľa § 11 ods. 1 písm. a), § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie č. VPR – 03/2010

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou pohyblivých pozemských staníc družicovej služby (ďalej len „rádiové zariadenia“) pracujúcich v pásme 1 až 3 GHz.Článok I
Základné ustanovenia1. Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutia Európskej konferencie poštových a telekomunikačných administrácií (CEPT) ERC/DEC/(97)031, ECC/DEC/(08)072, ECC/DEC/(06)093, ECC/DEC/(06)104, ECC/DEC/(07)045, ECC/DEC/(07)056, ECC/DEC/(09)027, ECC/DEC/(09)048.
2. Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby alebo právnické osoby prevádzkovať rádiové zariadenia na území Slovenskej republiky bez individuálneho povolenia.

Článok II
Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení


1. Rádiové zariadenia umožňujú analógovú alebo digitálnu komunikáciu vo frekvenčných pásmach podľa tabuľky č.1.

Tabuľka č. 1

Frekvenčné vyhradenie
Vyžiarený výkon e.i.r.p.
Označenie terminálov
Vzostupný smer („uplink“)
Zostupný smer („downlink“)
1626,5 – 1645,5 MHz   1646,5 – 1660,5 MHz
1525 –1544 MHz             1545 – 1559 MHz
určuje prevádzkovateľ
družice
systémy družicovej osobnej komunikácie (S-PCS)
1610 – 1626,5 MHz
1613,8 – 1626,5 MHz 2483,5 – 2500 MHz
max. 15 dBm / 4kHz
systémy družicovej osobnej komunikácie (S-PCS)
1613,8 – 1626,5 MHz
 
max. 30 dBm                
nehlasové výhradne vysielacie zariadenia
1980 2010 MHz
2170 2200 MHz
určuje prevádzkovateľ
družice
systémy družicovej osobnej komunikácie (S-PCS)


2. Rádiové zariadenia nesmú byť prevádzkované v priamom móde (DMO – Direct Mode Operation), t.j. priama komunikácia medzi pohyblivými pozemskými stanicami navzájom. Výnimkou je spojenie medzi pohyblivou pozemskou stanicou pracujúcou vo frekvenčnom pásme 1980 – 2010 MHz a 2170 – 2200MHz v rámci systémov poskytujúcich pohyblivé družicové služby a jednou alebo niekoľkými doplnkovými zemskými komponentmi (CGC – Complementary Ground Component) s pevným stanovišťom. Prevádzka doplnkových zemských komponentov je povoľovaná individuálnym povolením.
3. Rádiové zariadenia môžu využívať frekvenčné pásmo 1645,5 – 1646,5 MHz a 1544 – 1545 MHz výhradne na tiesňovú a bezpečnostnú komunikáciu.
4. Rádiové zariadenia pracujúce vo frekvenčnom pásme 1610,6 – 1613,8 MHz nesmú spôsobiť rušenie staniciam rádiovej astronomickej služby (RAS – Radio Astronomy Service).
5. Rádiové zariadenia spolupracujú s družicami ako súčasť pevnej družicovej služby, družicovej rozhlasovej služby a pohyblivej družicovej služby.
6. Rádiové zariadenia sú pod kontrolou družicového systému a musia mať autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
7. Technické a prevádzkové vlastnosti rádiových zariadení musia byť v súlade s požiadavkami platných noriem EN 301 4269, EN 301 44410, EN 301 681 V1.3.211, EN 301 441 V1.1.112, EN 301 44213, EN 301 403 V1.1.114, ETS 300 460 ed.115, ETS 300 460/A1 ed.116, EN 302 574-2 V1.1.117, EN 302 574-3 V1.1.118, prípadne v súlade s ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
8. Ďalšie technické parametre rádiových zariadení, najmä typ modulácie, odstup kanálov, kapacitu prenosu, výkonovú hustotu určuje prevádzkovateľ družicového systému v súlade s odsekom 6.
9. Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
10. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
11. Na rádiových zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy.
12. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy rádiových zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia poruchy.
13. Povinnosti držiteľov rádiových zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto všeobecným povolením dotknuté.
14. Uvádzanie rádiových zariadení do prevádzky pri ich predvádzaní, výskume, výrobe, skúšobnej prevádzke, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.Článok III
Zrušovacie ustanovenia


Zrušujú sa všeobecné povolenia č. VPR-12/2001, VPR-14/2001, VPR-03/2003, VPR-04/2003, VPR-01/2004, VPR-02/2004.


Článok IV
Účinnosť


Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo Vestníku TÚ SR.V Bratislave 1.10.2010Ing. Ladislav Mikuš
predseda

_______________________________________

1) Rozhodnutie ERC z 30. júna 1997 o harmonizovanom používaní spektra pre služby osobnej družicovej komunikácie (S-PCS) pracujúcej v pásmach 1610 – 1626,5 MHz, 2483,5 – 2500 MHz, 1980 – 2010 MHz and 2170 – 2200 MHz
2) Rozhodnutie ECC z 27. júna 2008 o stiahnutí ERC/DEC/(98)03, ERC/DEC/(98)17, ERC/DEC/(98)18 a ERC/DEC/(98)24.
3) Rozhodnutie ECC z 1. decembra 2006 o pridelení pásma 1980 – 2010 MHz a 2170 – 2200 MHz na použitie systémami pohyblivej družicovej služby (MSS), ktoré zahŕňa novelu z 5. septembra 2007 o zahrnutí doplnkových zemských komponentoch (CGC).
4) Rozhodnutie ECC z 1. decembra 2006 o prechodnom usporiadaní pevnej služby a taktických rádioreléových systémov v pásmach 1980 – 2010 MHz a 2170 – 2200 MHz, aby sa zjednodušilo harmonizované zavádzanie a vývoj systémov pohyblivej družicovej služby (MSS) obsahujúce doplnkové zemské komponenty (CGC).
5) Rozhodnutie ECC z 21. decembra 2007 o voľnom pohybe a používaní pohyblivých družicových terminálov pracujúcich v pohyblivej družicovej službe (MSS) vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz.
6) Rozhodnutie ECC z 21. decembra 2007 o vyňatí pohyblivých pozemských družicových terminálov pracujúcich v pohyblivej družicovej službe (MSS) vo frekvenčnom pásme 1 – 3 GHz z režimu individuálneho povoľovania.
7) Rozhodnutie ECC z 26. júna 2009 o harmonizácii frekvenčných pásiem 1610 – 1626,5 MHz a 2483,5 – 2500 MHz pre použitie systémov pohyblivej družicovej služby (MSS).
8) Rozhodnutie ECC z 30. októbra 2009 o vyňatí z režimu individuálneho povoľovania a o voľnom pohybe a používaní výhradne vysielacích pohyblivých družicových terminálov pracujúcich v pohyblivej družicovej službe (MSS) vo frekvenčnom pásme 1613,8 – 1626,5 MHz. 
9) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Pohyblivé pozemské stanice (LMES) s nízkymi dátovými rýchlosťami a námorné pohyblivé družicové stanice (MMES), ktoré nie sú určené pre tiesňovú a bezpečnostnú komunikáciu pracujúce vo frekvenčnom pásme 1,5/1,6 GHz, pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE. 
10) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Pohyblivé pozemské stanice (LMES) pracujúce vo frekvenčnom pásme 1,5/1,6 GHz poskytujúce hlasovú a dátovú komunikáciu, pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.
11) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Pohyblivé pozemské stanice (MESs) geostacionárnych pohyblivých družicových systémov vrátane ručných pozemských staníc pre osobné družicové komunikačné siete (S-PCN) pracujúce vo frekvenčnom pásme 1,5/1,6 GHz v rámci pohyblivej družicovej služby (MSS), pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.
12) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Pohyblivé pozemské stanice (MESs) vrátane ručných pozemských staníc pre osobné družicové komunikačné siete (S-PCN) pracujúce vo frekvenčnom pásme 1,6/2,4 GHz v rámci pohyblivej družicovej služby (MSS), pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.
13) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Pohyblivé pozemské stanice zahŕňajúce ručné pozemské stanice pracujúce vo frekvenčnom pásme 2 GHz v rámci pohyblivej družicovej služby (MSS), pokrývajúce základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.
14) Harmonizovaná európska norma – Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM); Námorné pohyblivé pozemské stanice (MMES) pracujúce vo frekvenčnom pásme 1,5 GHz/1,6 GHz poskytujúce hlasové služby a služby priamej tlače pre Globálny námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS); technické charakteristiky a metódy merania.
15,16) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); námorné pohyblivé družicové stanice (MMES) pracujúce vo frekvenčnom pásme 1,5 GHz/1,6 GHz poskytujúce komunikáciu s nízkym dátovým tokom (LBRDCs) pre Globálny námorný tiesňový a bezpečnostný systém (GMDSS); technické charakteristiky a metódy merania.
17) Harmonizovaná európska norma – Pozemské družicové stanice a systémy (SES); Pozemské družicové stanice pre pohyblivé družicové služby (MSS) pracujúce vo frekvenčných pásmach 1980 – 2010 MHz (vzostupný smer) a 2170 – 2200 MHz (zostupný smer);
Časť 2: Užívateľské zariadenie (UE) pre širokopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.
18) Časť 3: Užívateľské zariadenie (UE) pre úzkopásmové systémy: Harmonizovaná EN pokrývajúca základné požiadavky podľa Článku 3.2 Smernice R&TTE.