VPR – 04/2002

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                             vydáva

             podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                  všeobecné povolenie
                                                    č. VPR - 04/2002

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou terminálových staníc pevných telekomunikačných prístupových sietí (ďalej FWA).

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

1. Povolenie platí na území Slovenskej republiky.
2. Zariadenia pracujú na frekvenciách v niektorom z uvedených frekvenčných pásiem

vysielacie

prijímacie

duplexný odstup

3 410 - 3 500 MHz 3 510 - 3 600 MHz 100 MHz
10 150 - 10 300 MHz 10 500 - 10 650 MHz 350 MHz
25 557 - 26 061 MHz 24 549 - 25 053 MHz 1008 MHz
29 050,5 - 29 452,5 MHz 28 052,5 - 28 444,5 MHz 1008 MHz

ich parametre sú v súlade s podmienkami stanovenými v harmonizovanom štandarde

EN 301 753 a ich technická spôsobilosť je osvedčená v súlade so zákonom o telekomunikáciách, zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách. Od 31. 12. 2002 sú podmienky uvádzania zariadení do prevádzky stanovené v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa stanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
3. Rádiové zariadenia účastníckych staníc pevných prístupových sietí pracujú v niektorom z uvedených pásiem frekvencií ako podriadené stanice centrálnej stanice, ktorá stanovuje pracovnú frekvenciu a šírku pásma zabranú vysielaním.
4. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
5. Povinnosti účastníkov pevných prístupových sietí voči prevádzkovateľom sietí nie sú týmto povolením dotknuté.
6. Rádiové zariadenia podliehajú výkonu štátneho dohľadu v telekomunikáciiách Pre tento účel je prevádzkovateľ, používateľ účastníckej stanice povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniu.
7. Ak nedodržanie predpísaných parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení účastníckej stanice, prevádzkovateľ, používateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciách.
9. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia doplniť alebo meniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšiu prevádzku rádiových zariadení, ktoré budú v prevádzke.
10. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo Vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave dňa 28. marca 2002

                                                     Ing. Milan Luknár,
                                                       predseda TÚ SR