VPR - 04/2009

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 810 06 Bratislava


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,


vydáva

podľa § 11 ods. 1 písm. a), § 12 a § 13 zákona o elektronických komunikáciách
všeobecné povolenie č. VPR – 04/2009


na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD1 (ďalej len „rádiové zariadenia“), určených pre rádiové aplikácie zahrňujúce radarové systémy krátkeho dosahu, zariadenia pre detekciu pohybu a stráženie uvedené v prílohe č. 6 odporúčania ERC/REC 70-03 vo frekvenčných pásmach a), g), h), i), j), k), l).


Článok I
Základné ustanovenia


1. Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) ERC/DEC/(01)08 o vymedzení frekvencií, technických charakteristikách a o vyňatí zariadení krátkeho dosahu používaných pre detekciu pohybu a stráženie z individuálneho povoľovania. Slovenská republika týmto všeobecným povolením aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2009/381/EC z 13. mája 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 3710], ktorým bolo zmenené a doplnené rozhodnutie č. 2006/771/EC o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využívanie zariadeniami s krátkym dosahom.
2. Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia.


Článok II
Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení


1. Rádiové zariadenia používané v zmysle podmienok tohto všeobecného povolenia je možné prevádzkovať vo vnútri ako aj mimo budov.
2. Zariadenia majú integrovanú, alebo presne definovanú anténu podľa príslušnej normy, ktorá zabezpečí dodržanie podmienok tohto povolenia.
3. Rádiové zariadenia pracujúce v zmysle podmienok tohto všeobecného povolenia v pásme l) musia použiť techniky na zmiernenie rušenia prinajmenšom rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC.
4. Harmonizované frekvenčné pásma a technické parametre rádiových zariadení

 
Frekvenčné pásmo
 
Obmedzenie výkonu
Použitie
Referencia
a)
2400 – 2483,5 MHz
e.i.r.p. 25 mW
Vo vnútorných a vonkajších priestoroch
(outdoor, indoor)
EN 300 440
g)
4,5 – 7,0 GHz
e.i.r.p. 24 dBm 2
TLPR 3 aplikácie
EN 302 372
h)
8,5 – 10,6 GHz
e.i.r.p. 24 dBm 2
TLPR aplikácie
EN 302 372
i)
24,05 – 27,0 GHz
e.i.r.p. 43 dBm 2
TLPR aplikácie
EN 302 372
j)
57,0 – 64,0 GHz
e.i.r.p. 43 dBm 2
TLPR aplikácie
EN 302 372
k)
75,0 – 85,0 GHz
e.i.r.p. 43 dBm 2
TLPR aplikácie
EN 302 372
l)
17,1 – 17,3 GHz
e.i.r.p. 26 dBm
 
Pozemné aplikácie GBSAR/komponenty/
 
EN 300 440


5. Technické a prevádzkové vlastnosti rádiových zariadení v pásme a) a v pásme l) (vrátane osobitnej požiadavky na DAA ) musia byť v súlade s požiadavkami harmonizovanej európskej normy EN 300 440 vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI) a v súlade so základnými požiadavkami článku 3.2 Smernice R&TTE (1999/5/ES), prípadne s ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
6. Technické a prevádzkové vlastnosti rádiových zariadení v pásme g), h), i), j), k) musia byť v súlade s požiadavkami harmonizovanej európskej normy EN 302 372 vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI) a v súlade so základnými požiadavkami článku 3.2 Smernice R&TTE (1999/5/ES), prípadne s ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
7. Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
8. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nesmú spôsobovať rušenie iným rádiovým zariadeniam oprávneným pracovať na uvedených frekvenciách a zároveň nemajú právo na ochranu pred rušením od iných rádiových zariadení oprávnených pracovať na uvedených frekvenciách.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, prevádzkovateľ je povinný vyradiť rádiové zariadenie z prevádzky až do jej odstránenia.
10. Prevádzkovať rádiové zariadenia pri výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
11. Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.

Článok III
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 05/2003.

Článok IV
Účinnosť

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.V Bratislave 10. novembra 2009Ing. Ladislav Mikuš, v.r.
predseda

1 Zariadenia krátkeho dosahu - SRD (Short Range Devices)
2 Vo vnútri nádrže platí výkonnostný limit uvedený pre pásma g), h), i), j), k), ktorý zodpovedá spektrálnej hustote e.i.r.p. – 41,3 dBm/MHz mimo 500 litrovej skúšobnej nádrže.
3 TLPR – radar na zisťovanie hladiny v nádržiach (Tank Level Probing Radar)
4 GBSAR – pozemné radary so syntetizovanou apretúrou (Ground Based Synthetic Aperture Radar)