VPR-04/2010

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24


Všeobecné povolenie č. VPR – 04/2010na prevádzkovanie nešpecifikovaných vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom SRD1 (ďalej len „rádiové zariadenia“), určených na prenos dátových, hovorových a iných signálov ktoré pracujú vo frekvenčných pásmach a), b), c), d), e), f), f1), f2), g), g1), g2), g3), g4), h), i), j), k), l), m) uvedených v prílohe č. 1 odporúčania ERC/REC 70 - 03. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 13 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) ustanovuje:
Článok I
Základné ustanovenia

1. Týmto všeobecným povolením aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2010/368/EU z 30. júna 2010 [oznámené pod číslom K(2010) 4313], ktorým bolo zmenené rozhodnutie č. 2006/771/EC o harmonizácii frekvenčného spektra na využívanie zariadeniami s krátkym dosahom a odporúčanie ERC/REC 70-03, frekvenčné pásma a), b), c), d), e), f), f1), f2), g), g1), g2), g3), g4), h), i), j), k), l), m) v prílohe č. 1 uvedeného odporúčania.
2. Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby prevádzkovať rádiové zariadenia na území Slovenskej republiky bez individuálneho povolenia.


Článok II
Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení


1. Technické a prevádzkové vlastnosti rádiových zariadení (vrátane techniky na zmiernenie rušenia) musia byť v súlade s požiadavkami harmonizovaných európskych noriem EN 300 220, EN 300 330, EN 300 440 vydaných Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), v súlade so základnými požiadavkami článku 3.2 Smernice R&TTE (1999/5/ES), prípadne s inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
2. Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
3. Harmonizované frekvenčné pásma a technické parametre na prevádzkovanie rádiových zariadení uvádza nasledujúca tabuľka:

 
Frekvenčné pásmo
 
Maximálny povolený výkon
Dodatočné parametre / Požiadavky na využitie frekvenčného spektra
Iné obmedzenia používania / Referencie
a)
6,765 - 6,795 MHz
42 dB/µA/m (10 m)
 
EN 300 330
b)
13,553 - 13,567 MHz
42 dB/µA/m (10 m)
 
EN 300 330
c)
26,957 - 27,283 MHz
42 dB/µA/m (10 m)
e.r.p. 10 mW
Pre pracovný cyklus < 0,1 % (2) e.r.p. 25 mW.
Video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
EN 300 330
d)
40,660 - 40,700 MHz
e.r.p. 10 mW
Pre pracovný cyklus < 0,1 % (2) e.r.p. 25 mW.
Video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
e)
138,200 – 138,45 MHz
e.r.p. 10 mW
Maximálny pracovný cyklus < 1% (2).
EN 300 220
f)
433,050 - 434,790 MHz
e.r.p. 10 mW
Maximálny pracovný cyklus < 10 % (2).
Analógové audio aplikácie, okrem hlasových, sú vylúčené. Analógové video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
f1)
433,050 - 434,790 MHz
e.r.p. 1 mW
a max. výkonová hustota -13 dBm/10kHz3 pri modulácii so šírkou pásma nad 250 kHz
Hlasové aplikácie sú povolené za použitia techník na zmiernenie rušenia.
Audio a video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
f2)
434,040 - 434,790 MHz
e.r.p. 10 mW
Hlasové aplikácie sú povolené s použitím techník na zmiernenie rušenia. Šírka obsadeného kanála môže byť maximálne 25 kHz.
Audio a video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
g)
863,000 - 865,000 MHz
e.r.p. 25 mW 
Na prístup k frekvenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné, ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Alternatívne je možné použiť pracovný cyklus 0,1%.
Analógové audio aplikácie, okrem hlasových, sú vylúčené. Analógové video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
865,000 - 868,000 MHz
e.r.p. 25 mW 
Na prístup k frekvenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné, ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Alternatívne je možné použiť pracovný cyklus 1%.
Analógové audio aplikácie, okrem hlasových, sú vylúčené. Analógové video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
g1)
868,000 - 868,600 MHz
e.r.p. 25 mW 
Na prístup k frekvenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné, ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Alternatívne je možné použiť pracovný cyklus 1%.
 
Analógové video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
g2)
868,700 - 869,200 MHz
e.r.p. 25 mW 
Na prístup k frekvenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné, ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Alternatívne je možné použiť pracovný cyklus 0,1%.
Analógové video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
g3)
869,400 - 869,650 MHz
e.r.p. 500 mW 
Na prístup k frekvenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné, ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Alternatívne je možné použiť pracovný cyklus 10%. Kanálový odstup musí byť 25 kHz okrem prípadu, keď sa celé pásmo použije ako jeden kanál na vysokorýchlostný prenos údajov.
Analógové video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
e.r.p. 25 mW 
Na prístup k frekvenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné, ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Alternatívne je možné použiť pracovný cyklus 0,1%.
Analógové audio aplikácie, okrem hlasových, sú vylúčené. Analógové video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
g4)
869,700 - 870,000 MHz
e.r.p. 10 mW 
Hlasové aplikácie sú povolené za použitia vyspelých techník na zmiernenie rušenia.
Audio a video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
e.r.p. 25 mW 
Na prístup k frekvenčnému spektru a zmiernenie rušenia sa musia použiť techniky minimálne rovnako účinné ako techniky opísané v harmonizovaných normách prijatých podľa smernice 1999/5/EC. Alternatívne je možné použiť pracovný cyklus 1%.
Analógové audio aplikácie okrem hlasových sú vylúčené; Analógové video aplikácie sú vylúčené.
EN 300 220
h)
2,400 - 2,4835 GHz
e.i.r.p. 10 mW
EN 300 440
i)
5,725 - 5,875 GHz
e.i.r.p. 25 mW
Pre pracovný cyklus < 0,1 % (2) e.i.r.p. 50 mW.
EN 300 440
j)
24,00 - 24,25 GHz
e.i.r.p. 100 mW
 
EN 300 440
k)
61,00 - 61,50 GHz
e.i.r.p. 100 mW
 
EN 300 440
l)
122,00 - 123,00 GHz
e.i.r.p. 100 mW
 
EN 300 440
m)
244,00 - 246,00 GHz
e.i.r.p. 100 mW
 
EN 300 440
 
57,2125 - 57,3125 MHz
e.r.p. 10 mW
 
EN 300 220
 
9,200 - 9,500 GHz
e.i.r.p. 25 mW
Výlučne pre zariadenia na detekciu pohybu a ochranu osôb a majetku.
EN 300 440


4. Vo frekvenčnom pásme f1) 433,050 - 434,790 MHz pre zariadenia so širokopásmovou moduláciou nad 250 kHz je výkonová hustota obmedzená na maximálnu hodnotu -13 dBm v ktoromkoľvek úseku so šírkou 10kHz.
5. V pásme f2) šírka obsadeného kanála nesmie presahovať 25 kHz, hlasové aplikácie sú povolené s použitím techník na zmiernenie rušenia. Vo frekvenčných pásmach f), f1) a f2) audio a video aplikácie nie sú povolené.
6. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách a nesmú spôsobovať rušenie iným zariadeniam.
7. Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručené výrobcom. K rádiovým zariadeniam je zakázané pripájať externé zosilňovače alebo externé antény, ktoré neboli určené výrobcom rádiového zariadenia.
8. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, prevádzkovateľ je povinný vyradiť rádiové zariadenie z prevádzky až do jej odstránenia.


Článok III
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 05/2001 a VPR – 05/2008.


Článok IV
Účinnosť


Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.V Bratislave 18. januára 2011.

 


Ing. Ladislav Mikuš, v. r.
predseda úradu

1Zariadenia krátkeho dosahu - SRD (Short Range Devices).
2„Pracovný cyklus“ znamená časový pomer jednohodinového intervalu, keď je zariadenie aktívne v prevádzke. Pri používaní obmedzenia pracovného cyklu, alebo techniky LBT (Listen Before Talk) alebo inej rovnocennej techniky na zmiernenie rušenia, platí podmienka, že vhodnými technickými prostriedkami musí byť zabezpečená ochrana pôvodných nastavení rádiového zariadenia bez možnosti zmeny týchto parametrov zo strany používateľa rádiového zariadenia. Pre zariadenia vybavené technikou LBT bez funkcie AFA (Adaptive Frequency Agility), alebo inej ekvivalentnej techniky, sa vzťahuje používanie obmedzenia pracovného cyklu. Pre všetky typy rádiových zariadení sa obmedzenie pracovného cyklu vzťahuje na celé vysielanie, okrem tých zariadení ktoré používajú LBT + AFA alebo ekvivalentné techniky na zmiernenie rušenia.
3„Maximálna výkonová hustota“ je najvyššia hodnota výkonu (W/Hz) vyžiarená cez vysielaciu anténu vo výkonovej obálke modulovaného signálu.