VPR – 05/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky ( ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                             vydáva

            podľa § 36 druhá veta , § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                    všeobecné povolenie
                                                      č. VPR - 05/2003


na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého dosahu používaných pre detekciu pohybu a stráženie

Povolenie aplikuje rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) ERC/DEC/(01)08 o vymedzení frekvencií , technické charakteristiky a o vyňatí zariadení malého dosahu používaných pre detekciu pohybu a stráženie z individuálneho povoľovania.

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

1. Zariadenia nemajú nárok na ochranu pred rušením inými zariadeniami, oprávnenými zdieľať pridelené frekvencie. Nesmú spôsobovať neprimerané rušenie zariadeniam pracujúcim na zdieľaných frekvenciách.
2.Zariadenia pracujú na frekvenciách

                                      2 400 - 2 483,5 MHz s max. e.i.r.p.25 mW

3. Zariadenia majú integrálnu, alebo presne definovanú anténu, ktorá zabezpečí dodržanie podmienky z bodu 2).
4. Technické parametre zariadení odpovedajú štandardu ETS (European telecommunication Standards) - EN 300 440-1.
5. Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
6. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
7. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
8. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
9. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
10. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave dňa 11. 03. 2003

                                                       Ing. Milan Luknár v.r.
                                                               predseda