VPR - 05/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

                                                              vydáva

podľa § 12 a 13 v spojení s § 11 ods.1 písm. b) zákona o elektronických komunikáciách

                                                   všeobecné povolenie
                                                     č. VPR – 05/2005


                                                       v znení 1. zmeny

na prevádzkovanie širokopásmových digitálnych vysielacích rádiových zariadení pozemnej pohyblivej služby, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov verejnej elektronickej komunikačnej siete, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 450 – 470 MHz a 870-876 MHz/915-921 MHz (ďalej len „stanice“).

Toto povolenie oprávňuje fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené stanice bez individuálneho povolenia za týchto podmienok:

1. Stanice pracujú vo frekvenčnom pásme 451,310 – 455,730 MHz, resp. 461,310 – 465,730 MHz alebo 870-876 MHz, resp. 915-921 MHz.
2. Maximálny povolený efektívny vyžiarený výkon (e.r.p.) je stanovený takto:
  • pre stanice so šírkou rádiového kanála 200 kHz je 2 W
  • pre stanice so šírkou rádiového kanála viac ako 200 kHz je 1 W
3. Stanice spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
4. Technické vlastnosti staníc s technológiou CDMA zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 301 526 V1.1.1.
5. Na staniciach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.
6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie bezodkladne vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
7. Prevádzkovanie staníc pri servise je možné na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť alebo povolenie zrušiť. V tom prípade ustanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 15. júla 2005

                                                                                                        Ing. Milan Luknár
                                                                                                          predseda úradu

Zmena nadobudla účinnosť 31.3. 2008.