VPR - 05/2009

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 810 06 Bratislava


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,

vydáva
podľa § 11 ods. 1 písm. a), § 12 a § 13 zákona o elektronických komunikáciách
všeobecné povolenie č. VPR – 05/2009


na prevádzkovanie rádiových identifikačných zariadení RFID (ďalej len „zariadenia“), aplikácie zahrňujúce napr. automatickú identifikáciu tovaru, sledovanie materiálu, alarmy, osobnú identifikáciu, kontrolu prístupu, zabezpečovacie systémy, lokalizačné systémy, bezdrôtové ovládacie systémy, senzory priblíženia a ďalšie aplikácie, uvedené v prílohe č. 11 odporúčania ERC/REC 70-03. vo frekvenčných pásmach a), b).


Článok I
Základné ustanovenia


1. Slovenská republika týmto všeobecným povolením aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2009/381/EC z 13. mája 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 3710], ktorým bolo zmenené a doplnené rozhodnutie č. 2006/771/EC o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využívanie zariadeniami s krátkym dosahom.
2. Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia.


Článok II
Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení


1. Technické a prevádzkové vlastnosti rádiových zariadení v pásme a) musia byť v súlade s požiadavkami harmonizovanej európskej normy EN 300 440 a v pásme b1), b2), b3) musia byť v súlade s požiadavkami harmonizovanej európskej normy EN 302 208 vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI), v súlade so základnými požiadavkami článku 3.2 Smernice R&TTE (1999/5/ES), prípadne s ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
2. Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
3. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nesmú spôsobovať rušenie iným rádiovým zariadeniam oprávneným pracovať na uvedených frekvenciách a zároveň nemajú právo na ochranu pred rušením od iných rádiových zariadení oprávnených pracovať na uvedených frekvenciách.
4. Harmonizované frekvenčné pásma a technické parametre rádiových zariadení

Frekvenčné pásmo
Obmedzenie výkonu
Kanálový odstup
a)
2446 – 2454 MHz
e.i.r.p.  500 mW
Použitie vo vnútorných a vonkajších priestoroch (outdoor, indoor)
e.i.r.p  4W
Pre pracovný cyklus < 15% v každom časovom úseku 200 ms, použitie len vo vnútorných priestoroch (indoor only)
--
b1)
865 – 865,6 MHz
e.r.p. 100 mW
200 kHz
b2)
865.6 – 867.6 MHz
e.r.p. 2 W
200 kHz
b3)
867.6 - 868 MHz
e.r.p. 500 mW
200 kHz
 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, prevádzkovateľ je povinný vyradiť rádiové zariadenie z prevádzky až do jej odstránenia.
6. Prevádzkovať rádiové zariadenia pri výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
7. Rádiové zariadenia majú anténu podľa normy EN 300 440, EN 302 208 (integrovaná alebo odnímateľná, ktorá bola meraná spolu so zariadením a je nevyhnutná pre správnu činnosť zariadenia) so šírkou vyžarovania uvedenou v týchto normách.
8. Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.


Článok III
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa všeobecné povolenie VPR – 01/2006.

Článok IV
Účinnosť

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.V Bratislave 10. novembra 2009Ing. Ladislav Mikuš, v.r.
predseda

 


 

1 rádiofrekvenčná identifikácia – RFID (Radio Frequency Identification)