VPR-05/2010

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24


Všeobecné povolenie č. VPR – 05/2010


ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné povolenie č. VPR – 2/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako lekárske membránové implantáty na meranie tlaku krvi (ďalej len „rádiové zariadenia“). Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 13 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) ustanovuje:


Čl. I


Všeobecné povolenie č. VPR – 2/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako lekárske membránové implantáty na meranie tlaku krvi (ďalej len „rádiové zariadenia“) sa mení a dopĺňa takto:
1. Úvodná veta znie:
„Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2010/368/EU z 30. júna 2010 [oznámené pod číslom K(2010) 4313], ktorým bolo zmenené rozhodnutie č. 2006/771/EC o harmonizácii frekvenčného spektra na využívanie zariadeniami s krátkym dosahom a odporúčanie ERC/REC 70-03, frekvenčné pásmo d) prílohy č.12 uvedeného odporúčania a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky rádiové zariadenia za týchto podmienok:“
2. Odsek 1 znie:
„1) Na prevádzkovanie zariadení sú určené frekvencie v rozmedzí 30 – 37,5 MHz.“
3. Odsek 3 znie:
„3) Technické vlastnosti rádiových zariadení zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 302 510, resp. iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.“

Čl. II
Účinnosť


Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.V Bratislave 18. januára 2011.


Ing. Ladislav Mikuš, v. r.
predseda úradu