VPR – 06/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách ( ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                           vydáva

          podľa § 36 druhá veta , § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                  všeobecné povolenie
                                                   č. VPR - 06/2003


na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení veľmi malého výkonu používaných pre lekárske implantáty.

15. augusta 2007 zrušené a nahradené VPR - 03/2007

Povolenie aplikuje rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) ERC/DEC/(01)17 o vymedzení frekvencií , technické charakteristiky a o vyňatí zariadení malého výkonu používaných pre lekárske implantáty z individuálneho povoľovania.

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

1. Zariadenia nemajú nárok na ochranu pred rušením inými zariadeniami, oprávnenými zdieľať pridelené frekvencie. Nesmú spôsobovať neprimerané rušenie zariadeniam pracujúcim na zdieľaných frekvenciách.
2.Zariadenia pracujú na frekvenciách

                                                       402 - 405 MHz s max. e.r.p. 25 µW,

kanálový raster 25 kHz pričom je možné, aby jeden vysielač pri vysielaní využíval združene susedné kanály do max, šírky zabranej vysielaním 300 kHz.
3. Zariadenia majú integrálnu, alebo presne definovanú anténu, ktorá zabezpečí dodržanie podmienky z bodu 2).
4. Technické parametre zariadení odpovedajú štandardu ETS (European telecommunications Standards) - EN 300 220 -1.
5. Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
6. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
7. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
8. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
9. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciách.
10. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave dňa 11. 03. 2003

                                                     Ing. Milan Luknár v.r.
                                                             predseda