VPR – 06/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,

                                                          vydáva

                         podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                všeobecné povolenie
                                                  č. VPR – 06/2005

Zrušené 11.3. 2009 a nahradené všeobecným povolením č. VPR – 03/2008!


Frekvenčné pásmo

Maximálna intenzita magnetického poľa vo vzdialenosti 10 m (dBμA/m)

Pracovný cyklus

Kanálový odstup

Poznámka

aa9,000 – 59,750 kHz

72[vii]

Bez obmedzenia

nestanovený, môže sa použiť celé frekvenčné pásmo

redukcia max. intenzity poľa pre slučkové antény s malou plochou

ab59,750 – 60,250 kHz

42

v prípade externej antény môže sa použiť len slučková anténa

ac60,250 – 70,000 kHz

69[viii]

redukcia max. intenzity poľa pre slučkové antény s malou plochou

b70,000 – 119,000 kHz

42

v prípade externej antény môže sa použiť len slučková anténa

c119,000 – 135,000 kHz

66

redukcia max. intenzity poľa pre slučkové antény s malou plochou

c1135,000 – 140,000 kHz

42

v prípade externej antény môže sa použiť len slučková anténa

c2140,000 – 148,500 kHz

37,7

k3 155 – 3 400 kHz

13,5

d6 765 – 6 795 kHz

42[ix]

len integrovaná alebo určená anténa

e7 400 – 8 800 kHz

9

h10,200 – 11,000 MHz

f,f113,553 – 13,567 MHz

42 ix / 60 ix , [x]

g26,957 – 27,283 MHz

42

l148,5 – 1600 kHz

-5

v prípade externej antény môže sa použiť len slučková anténa


3. Ak rádiové zariadenie pracuje do slučky s plochou medzi 0,05 m² a 0,16 m², intenzita magnetického poľa pre frekvenčné úseky v bodoch aa), ac) a c) je znížená o hodnotu rovnú 10 x log (plocha/0,16 m²).
4. Ak rádiové zariadenie pracuje do schválenej externej antény, vo frekvenčných úsekoch uvedených v bodoch d) a f) intenzita magnetického poľa v úsekoch 6 630 – 6765 kHz, 6795 – 6930 kHz, 13 410 – 13 553 kHz a 13 567 – 13 710 kHz nesmie vo vzdialenosti 10 m presiahnuť 9dBμA/m.
5. Technické vlastnosti rádiových zariadení zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 300 330, resp. iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.
6. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z
[xi]
7. Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom. Môžu byť vybavené len integrovanou (vstavanou) anténou alebo anténou, ktorú predpíše výrobca.
8. Prevádzka rádiových zariadení podľa tohto povolenia nemá zaručenú ochranu proti rušeniu spôsobenému inými elektronickými komunikačnými zariadeniami alebo službami prevádzkovanými podľa zákona, proti rušeniu spôsobenému vysielacími rádiovými zariadeniami inej rádiokomunikačnej služby prevádzkovanej na základe individuálneho povolenia ani proti rušeniu zariadeniami prevádzkovanými podľa tohto povolenia.
9. Prevádzka rádiových zariadení nesmie spôsobovať rušenie iných elektronických komunikačných zariadení alebo služieb, ktoré sú prevádzkované podľa zákona, resp. ktoré majú ochranu pred rušením zabezpečenú zákonom.
10. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
11. Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
12. Štátni príslušníci Slovenskej republiky môžu počas svojho pobytu na území členských krajín CEPT, ktoré prijali príslušné rozhodnutia ERC/DEC, doviezť a používať uvedené rádiové zariadenia bez povolenia povoľujúcich orgánov týchto členských krajín.
13. Zahraniční návštevníci (cudzí štátni príslušníci) môžu počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok daných týmto povolením uvedené rádiové zariadenia doviezť a používať. Týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov (Colný zákon).
14. Týmto povolením sa ruší všeobecné povolenie č. VPR – 16/2001.
15. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 13.09. 2005

                                                         Ing. Milan Luknár
                                                               predseda

[i] SRD (Short Range Devices).

[ii] Odporúčanie ERC z októbra 2004, týkajúce sa používania zariadení s krátkym dosahom (SRD)

[iii] Rozhodnutie Európskeho rádiokomunikačného výboru (ERC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) z 12. marca 2001 o harmonizovaných frekvenciách a technických vlastnostiach zariadení s krátkym dosahom, používaných na induktívne aplikácie a pracujúcich vo frekvenčných pásmach 9 – 59,750 kHz, 59,750 – 60,250 kHz, 60,250 – 70 kHz, 70 – 119 kHz, 119 – 135 kHz, a o ich vyňatí z režimu individuálneho povoľovania.

[iv] Rozhodnutie ERC z 12. marca 2001 o harmonizovaných frekvenciách a technických vlastnostiach zariadení s krátkym dosahom, používaných na induktívne aplikácie a pracujúcich vo frekvenčných pásmach 6 765 – 6 795 kHz a 13,553 – 13,567 MHz, a o ich vyňatí z režimu individuálneho povoľovania.

[v] Rozhodnutie ERC z 12. marca 2001 o harmonizovaných frekvenciách a technických vlastnostiach zariadení s krátkym dosahom, používaných na induktívne aplikácie a pracujúcich vo frekvenčnom pásme 7 400 – 8 800 kHz, a o ich vyňatí z režimu individuálneho povoľovania.

[vi] Rozhodnutie ERC z 12. marca 2001 o harmonizovaných frekvenciách a technických vlastnostiach zariadení s krátkym dosahom, používaných na induktívne aplikácie a pracujúcich vo frekvenčnom pásme 26,957 – 27,283 MHz, a o ich vyňatí z režimu individuálneho povoľovania.

[vii]S poklesom 3 dB/okt. od frekvencie 30 kHz; pozri obr. 1 v prílohe 1 rozhodnutia ERC/DEC/(01)13.

[viii] S poklesom 3 dB/okt.; pozri obr. 1 v prílohe 1 rozhodnutia ERC/DEC/(01)13.

[ix] Pozri obr. 1 v prílohe 1 rozhodnutia ERC/DEC/(01)14.

[x] Len pre vysokofrekvenčné identifikačné zariadenia (RFID) a systémy elektronického sledovania tovaru (EAS).

[xi]
Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom[i] (ďalej len „rádiové zariadenia“), ktoré pracujú s rámovou anténou (indukčnou slučkou) a sú určené na rôzne induktívne aplikácie (napr. automobilové imobilizéry, bezdotykové identifikátory tovaru, osôb alebo zvierat, alarmy, detektory káblových vedení, zariadenia na kontrolu prístupu a pod.).

Toto všeobecné povolenie aplikuje odporúčanie ERC/REC 70-03[ii] príloha č.9 a rozhodnutia ERC/DEC/(01)13[iii], ERC/DEC/(01)14[iv], ERC/DEC/(01)15[v], ERC/DEC/(01)16[vi], a oprávňuje fyzické alebo právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia za týchto podmienok:

1. Základné technické vlastnosti rádiových zariadení sú uvedené v tabuľke:
2. Zariadenia majú integrovanú anténu, alebo presne definovanú anténu vo vyhlásení o zhode výrobcom, alebo dovozcom.