VPR - 06/2009

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 810 06 Bratislava


Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií,


vydáva
podľa § 11 ods. 1 písm. a), § 12 a § 13 zákona o elektronických komunikáciách
všeobecné povolenie č. VPR – 06/2009

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení krátkeho dosahu SRD (ďalej len „rádiové zariadenia“), určených pre (MGWS ) multigigabitové bezdrôtové systémy WAS/RLAN ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 odporúčania ERC/REC 70-03 vo frekvenčných pásmach e) a f).


Článok I
Základné ustanovenia


1. Slovenská republika týmto všeobecným povolením aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2009/381/EC z 13. mája 2009 [oznámené pod číslom K(2009) 3710], ktorým bolo zmenené a doplnené rozhodnutie č. 2006/771/EC o harmonizácii rádiového frekvenčného spektra na využívanie zariadeniami s krátkym dosahom.
2. Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia.


Článok II
Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení


1. Rádiové zariadenia používané v zmysle podmienok tohto všeobecného povolenia v pásme e) je možné prevádzkovať vo vnútri ako aj mimo budov. Pri použití vo vonkajších priestoroch sa akákoľvek pevná inštalácia týchto rádiových zariadení zakazuje.
2. Rádiové zariadenia pracujúce v zmysle podmienok tohto všeobecného povolenia v pásme f) je možné prevádzkovať výlučne vo vnútorných priestoroch budov (indoor only) alebo na podobných miestach, napríklad v lietadle, kde tienenie okolia poskytuje potrebný útlm dovoľujúci zdieľanie s inými službami.
3. Vo frekvenčnom pásme e) je obmedzená výkonová hustota e.i.r.p. na hodnotu – 2 dBm/MHz v ktoromkoľvek úseku so šírkou 1 MHz.
4. Vo frekvenčnom pásme f) je obmedzená výkonová hustota e.i.r.p. na hodnotu 13 dBm/MHz v ktoromkoľvek úseku so šírkou 1 MHz.
5. Harmonizované frekvenčné pásma a technické parametre rádiových zariadení

Frekvenčné pásmo
Obmedzenie výkonu
Použitie
Limit hustoty výkonu
e)
57,0 – 66,0 GHz
e.i.r.p. 25 dBm
Fixné vonkajšie aplikácie sú vylúčené
(outdoor, indoor)
e.i.r.p. – 2 dBm/MHz
f)
57,0 – 66,0 GHz
e.i.r.p. 40 dBm
Vonkajšie aplikácie sú vylúčené
(indoor only)
e.i.r.p. 13 dBm/MHz

 

 

 

 

 

 

6. Technické a prevádzkové vlastnosti rádiových zariadení v pásme e) a f) musia byť v súlade s požiadavkami harmonizovanej európskej normy EN 302 567 vydanej Európskym inštitútom pre telekomunikačné normy (ETSI) a v súlade so základnými požiadavkami článku 3.2 Smernice R&TTE (1999/5/ES), prípadne s ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
7. Rádiové zariadenia musia spĺňať technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
8. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nesmú spôsobovať rušenie iným rádiovým zariadeniam oprávneným pracovať na uvedených frekvenciách a zároveň nemajú právo na ochranu pred rušením od iných rádiových zariadení oprávnených pracovať na uvedených frekvenciách.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku poruchy rádiového zariadenia, prevádzkovateľ je povinný vyradiť rádiové zariadenie z prevádzky až do jej odstránenia.
10. Prevádzkovať rádiové zariadenia pri výskume, výrobe, opravách a údržbe je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
11. Na rádiových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti zaručované výrobcom.


Článok III
Účinnosť


Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.V Bratislave 10. novembra 2009Ing. Ladislav Mikuš, v.r.
predseda

 


 

1 Zariadenia krátkeho dosahu - SRD (Short Range Devices)
2 Multigigabitový bezdrôtový systém – MGWS (Multiple Gigabit Wireless System)