VPR-06/2010

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24


Všeobecné povolenie č. VPR – 06/2010ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné povolenie č. VPR – 07/2005 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako implantáty pre zvieratá (ďalej len „rádiové zariadenia“), ktoré pracujú v rozmedzí frekvencií 315 – 600 kHz. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 13 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) ustanovuje:


Čl. I


Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2005 na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako implantáty pre zvieratá (ďalej len „rádiové zariadenia“), ktoré pracujú v rozmedzí frekvencií 315 – 600 kHz sa mení a dopĺňa takto:

1. V názve všeobecného povolenia sa za slová „315 - 600 kHz“ vkladajú slová „a 12,5 – 20,0 MHz“.

2. Úvodná veta znie:
„Týmto všeobecným povolením sa aplikuje rozhodnutie Európskej komisie č. 2010/368/EU z 30. júna 2010 [oznámené pod číslom K(2010) 4313], ktorým bolo zmenené rozhodnutie č. 2006/771/EC o harmonizácii frekvenčného spektra na využívanie zariadeniami s krátkym dosahom a odporúčanie ERC/REC 70-03, frekvenčné pásma c) a e) prílohy č.12 uvedeného odporúčania a oprávňuje fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky rádiové zariadenia za týchto podmienok:“.

3. Odsek 1 znie:

1.

 
Frekvenčné pásmo
 
Maximálny povolený výkon
Dodatočné parametre / Požiadavky na využitie frekvenčného spektra
Iné obmedzenia používania
c)
315-600 kHz
-5 dBμA/m pri vzdialenosti 10 metrov
maximálny pracovný cyklus 10 %
EN 302 536
e)
12,5 – 20,0 MHz
-7 dΒμΑ/m pri vzdialenosti 10 metrov pri šírke pásma 10 kHz
maximálny pracovný cyklus 10 %
Len pre používanie vo vnútorných priestoroch (indoor only)
EN 300 330.4. Odsek 2 znie:
„2. Technické vlastnosti rádiových zariadení musia zodpovedať podmienkam európskej normy EN 302 536 a EN 300 330-1 V1.4.1 resp. iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.“Čl. II

Účinnosť

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.V Bratislave 18. januára 2011.

Ing. Ladislav Mikuš, v. r.
predseda úradu