VPR – 07/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o elektronických komunikáciách"), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

                                                              vydáva

                      podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                    všeobecné povolenie
                       č. VPR - 07/2003 v znení 1. zmeny zo 7. novembra 2008

na prevádzku pohyblivých koncových vysielacích rádiových staníc (ďalej pohyblivých staníc) neverejných rádiotelefónnych sietí GSM-R, určených pre spojenie na železniciach.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby, ktoré sú držiteľom povolenia prevádzkovať železničnú dráhu alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe, vydanej podľa zákona č. 164/1996 Z.z. o dráhach v platnom znení, zriadiť a prevádzkovať a území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok:

1.Základné technické podmienky:

Frekvenčný úsek 876,000 - 880,000 MHz / 921,000 - 925,000 MHz delený
a. duplexné frekvencie s odstupom 45 MHz s kanálom 200 kHz so strednou frekvenciou,
  TX (MHz) Rx (MHz)
1 876.2000 921.2000
2 876.4000 921.4000
3 876.6000 921.6000
4 876.8000 921.8000
5 877.0000 922.0000
6 877.2000 922.2000
7 877.4000 922.4000
8 877.6000 922.6000
9 877.8000 922.8000
10 878.0000 923.0000
11 878.2000 923.2000
12 878.4000 923.4000
13 878.6000 923.6000
14 878.8000 923.8000
15 879.0000 924.0000
16 879.2000 924.2000
17 879.4000 924.4000
18 879.6000 924.6000
19 879.8000 924.8000

Z tohoto úseku je možné prevádzkovať zariadenia na kanáloch: 1, 16, 17, 18, 19 a od. 1.1. 2006 aj na kanáloch 2, 3, 4, 5, 6, 7.

      Prevádzkovať zariadenia na kanáloch iných ako sú uvedené vyššie sa nepovoľuje.

b. simplexné frekvencie pre priamy mód DMO s frekvenčným odstupom 12,5 kHz:
Stredná frekvencia
TX/Rx (MHz)
876.0125
876.0250
876.0375
876.0500
876.0625

2. Zariadenia spĺňajú podmienky štandardov ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 301 511 V9.02, EN 301 502 V8.1.2, pre DMO v EN 300 086.
3. Zariadenia môžu byť prevádzkované výlučne pre potreby železničnej dopravy.
4. Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
5. Je zakázané pohyblivé stanice konštrukčne meniť, pripojovať prídavné vf zosilňovače alebo neschválené antény.
6. V prípade, že zariadenia obsahujú aj moduly pre pripojenie do verejných rádiotelefónnych sietí, povinnosti účastníkov voči prevádzkovateľom verejných sietí nie sú týmto povolením dotknuté.
7. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
8. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
10. Prevádzkovanie zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
11. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

                                                          V Bratislave
                                              Ing. Milan Luknár, predseda