VPR – 07/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

                                                               vydáva

                              podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                     všeobecné povolenie
                                                      č. VPR – 07/2005

na prevádzkovanie rádiových zariadení s krátkym dosahom využívané ako implantáty pre zvieratá (ďalej len „rádiové zariadenia“), ktoré pracujú v rozmedzí frekvencií

                                                          315 – 600 kHz.

Toto všeobecné povolenie aplikuje odporúčanie ERC/REC 70-03 prílohu č.12 a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia za týchto podmienok:

1. Intenzita magnetického poľa vo vzdialenosti 10 m neprekročí 5 dBμA/m.
2. Technické vlastnosti rádiových zariadení zodpovedajú podmienkam európskej normy EN 300 330-1 V1.4.1 resp. iným ekvivalentným technickým špecifikáciám.
3. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
4. Pomer doby vysielania k dobe prestávky musí byť menší ako 1:10, pričom dĺžka jedného vysielania nesmie presiahnuť viac ako 10 sekúnd.
5. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto všeobecného povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
7. Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
8. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 13.09.2005

                                                      Ing. Milan Luknár
                                                              predseda