VPR-07/2010

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Továrenská 7, 828 55 Bratislava 24


Všeobecné povolenie č. VPR – 07/2010ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné povolenie č. VPR – 03/2009 na prevádzkovanie pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM1),2), IMT/UMTS3) (ďalej len „koncové zariadenia“). Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 13 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) ustanovuje:Čl. I

Všeobecné povolenie č. VPR – 03/2009 na prevádzkovanie pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí GSM1),2), IMT/UMTS3) (ďalej len „koncové zariadenia“) sa mení a dopĺňa takto:
1. V článku I odsek 1. sa na konci pripájajú tieto slová: „, ECC/DEC/(08)08 zo dňa 31.10.2008 o harmonizovanom využívaní systému GSM na palubách plavidiel vo frekvenčných pásmach 880-915/925-960 MHz a 1710-1785/1805-1880 MHz, rozhodnutie Európskej komisie č. 2010/166/EU zo dňa 19. marca 2010, o harmonizovaných podmienkach využívania rádiového spektra pre mobilné komunikačné služby na palubách plavidiel (služby MCV) v Európskej únii a odporúčanie Európskej komisie č. 2010/167/EU zo dňa 19. marca 2010, o povolení systémov pre mobilné komunikačné služby na palube plavidiel (služby MCV).“
2. V článku II odsek 6. sa na konci pripájajú tieto slová: „a v systémoch MCV stanovuje príloha č. 2.“
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa za prvú vetu vkladá ďalšia veta, ktorá znie: „Za siete GSM 900 a GSM 1800, ktorých prevádzkovateľom bolo vydané rozhodnutie o pridelení frekvencií na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných elektronických komunikačných sietí – mobilných telefónnych sietí, a v ktorých možno rádiové zariadenia prevádzkovať, sa považujú aj siete určené na prevádzkovanie mobilných komunikačných služieb na palubách plavidiel (MCV), prevádzkované na palube plavidla, ktorého prevádzkovateľovi bolo vydané príslušné individuálne povolenie, t.j. povolenie lodnej stanice (Ship Station Licence) s medzinárodnou platnosťou, v ktorom je uvedená základňová stanica systému MCV.“
4. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 2, ktorá znie:

“Príloha č.2 k VPR – 03/2009

Technické požiadavky na prevádzkovanie koncových zariadení v systémoch MCV

1. Koncové zariadenia sú prevádzkované vo frekvenčných pásmach 880-915 MHz (uplink) / 925-960 MHz (downlink) a 1710-1785 MHz (uplink) / 1805-1880 MHz (downlink).
2. Systém zabezpečujúci služby MCV sa nesmie používať vo vzdialenosti menšej ako dve námorné míle (jedna námorná míľa = 1852 metrov) od základnej línie, ako sa vymedzilo v Dohovore Organizácie Spojených národov o morskom práve.
3. V oblasti od 2 do 12 námorných míľ od základnej línie sa používajú výlučne interiérové antény základňovej stanice plavidla.
4. Pri používaní koncových zariadení a prevádzke základňových staníc na palubách plavidiel musia byť dodržané tieto hodnoty:

 

Parameter
Popis
Vysielací výkon/hustota výkonu
Pre mobilné terminály používané na palubách plavidiel a riadené základňovou stanicou plavidiel v pásme 900 MHz, maximálny vyžiarený výstupný výkon: 5 dBm
 
Pre mobilné terminály používané na palubách plavidiel a riadené základňovou stanicou plavidiel v pásme 1 800 MHz, maximálny vyžiarený výstupný výkon: 0 dBm
 
Pri základňových staniciach na palube plavidiel maximálna nameraná hustota výkonu vo vonkajších častiach lode vzhľadom na zisk meracej antény s hodnotou 0 dBi:
 – 80 dBm/200 kHz
Predpisy týkajúce sa prístupu ku kanálom a ich obsadzovanie
Používajú sa techniky zmierňujúce rušenie, ktoré zabezpečujú minimálne rovnaký výkon ako nasledujúce faktory vychádzajúce z noriem GSM:
— v oblasti od 2 do 3 námorných míľ od základnej línie sa
     citlivosť prijímača a hraničná hodnota odpojenia
     [ACCMIN ( 1 ) a minimálna úroveň RXLEV ( 2 )]
     koncových zariadení používaných na palube plavidla
     musia rovnať alebo byť vyššie ako – 70 dBm/200 kHz
     a v oblasti od 3 do 12 námorných míľ sa musia rovnať
     alebo byť vyššie ako – 75 dBm/200 kHz,
— prerušované vysielanie ( 3 ) sa aktivuje vo vzostupnom
     prepojení systému MCV,
— hodnotu parametra „timing advance ( 4 )“ základňovej
     stanice plavidla je potrebné nastaviť na minimum
( 1 ) ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN), ako je opísané v norme GSM ETSI TS 144 018.
( 2 ) RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL), ako je opísané v norme GSM ETSI TS 148 008.
( 3 ) Prerušovaný prenos alebo DTX, ako je opísané v norme GSM ETSI TS 148 008.
( 4 ) Timing advance, ako je opísané v norme GSM ETSI TS 144 018. SK 20.3.2010 Úradný vestník
       Európskej únie L 72/41.

 

5. Koncové zariadenia nesmú rušiť prevádzku rádiových zariadení iných užívateľov rádiového spektra a nemajú a nemajú ochranu pred škodlivým rušením spôsobeným vysielacími rádiovými zariadeniami iných užívateľov.
6. Koncové zariadenia sa nachádzajú na palube plavidla registrovaného v Slovenskej republike.
7. Používať systémy MCV na plavidlách registrovaných v Slovenskej republike v uvedených pásmach, za predpokladu splnenia uvedených technických požiadaviek, možno v iných štátoch, len ak tieto poskytujú právo na používanie služby GSM v pásme 900 MHz a alebo 1800MHz v ich vzdušnom priestore.
8. Všeobecným povolením nie sú dotknuté požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti námornej dopravy.


Čl. II
ÚčinnosťToto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 18. januára 2011

Ing. Ladislav Mikuš, v. r.
predseda úradu