VPR – 08/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                          vydáva

             podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                všeobecné povolenie
                                                  č. VPR - 08/2003

na prevádzku rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446, ktoré pracujú vo frekvenčnom pásme

                                                446,000 - 446,100 MHz.

Povolenie aplikuje rozhodnutie CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) - ERC (European Radiocommunications Committee) ERC/DEC/(98)25 o harmonizovanom frekvenčnom pásme určenom pre PMR 446.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovaťn na území Slovenskej republiky uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok:

1. Základné technické podmienky:
Povolenie platí výlučne pre zariadenia so zabudovanou anténou.
Kanálový raster : 12,5 kHz
Stredná frekvencia najnižšieho kanálu: 446,00625 MHz
ERP max. : 500 mW
2. Technické parametre zariadení odpovedajú štandardu ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - EN 300 296.
3. Zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia .
4. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
5. Je zakázané na zariadeniach robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy, pripojovať vonkajšie antény.
6. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
9. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

                                                            V Bratislave
                                                Ing. Milan Luknár, predseda