VPR – 08/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

                                                             vydáva

                          podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                   všeobecné povolenie
       č. VPR – 08/2005 Zrušené 21.12. 2009 a nahradené VPR - 03/2009!


na prevádzkovanie pozemných pohyblivých koncových vysielacích rádiových zariadení verejných elektronických komunikačných sietí UMTS[i] ktoré slúžia na zabezpečovanie komunikačnej prevádzky v týchto sieťach (ďalej len „koncové zariadenia“).

Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie ERC/DEC(97)072, ERC/DEC(00)013, ERC/DEC/(99)254 a ERC/DEC/(00)065 a oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené koncové zariadenia za týchto podmienok:

1. Koncové zariadenia pracujú:
Vo frekvenčnom pásme 1900 – 1920 (vysielanie a príjem), 1920 - 1980 MHz (vysielanie) / 2110 – 2170 MHz (príjem), 2010 – 2025 MHz (vysielanie a príjem).
2. Technické vlastnosti koncových zariadení sú v súlade s požiadavkami európskej normy ETSI EN 301 9086 , resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
3. Koncové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z.7, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové zariadenia.
4. Zariadenia majú integrovanú anténu, alebo presne definovanú anténu vo vyhlásení o zhode výrobcom, alebo dovozcom.
5. Koncové zariadenia môžu byť použité aj ako stacionárne, t.j. pevne zabudované napr. do ústrední a pod. Ak koncové zariadenia obsahujú aj moduly, umožňujúce prestupy do verejných sietí nedefinovaných v tomto povolení, je možné považovať ich za povolené, ak sú tieto moduly pasívne a aktivujú sa len na podnet z príslušnej siete.
6. Na koncových zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom.
1. Ak nedodržanie stanovených vlastností nastalo v dôsledku závady na koncovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný koncové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
2. Prevádzkovanie koncových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
3. Povinnosti používateľov – účastníkov verejných mobilných telekomunikačných sietí UMTS voči prevádzkovateľom týchto sietí nie sú týmto povolením dotknuté.
4. Štátni príslušníci Slovenskej republiky môžu počas svojho pobytu na území členských krajín CEPT, ktoré prijali rozhodnutie ERC/DEC/(00)06, doviezť a používať uvedené pohyblivé koncové zariadenia UMTS bez povolenia povoľujúcich orgánov týchto členských krajín.
5. Zahraniční návštevníci (cudzí štátni príslušníci) môžu počas svojho pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok daných týmto povolením pohyblivé koncové zariadenia UMTS doviezť a používať. Týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov (Colný zákon).
6. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 10.12. 2005

                                                      Ing. Milan Luknár
                                                              predseda/ru/ Universal Mobile Telecommunication System - Univerzálny mobilný telekomunikačný systém , tiež sa používa aj názov IMT 2000 – International Mobile Telecommunications, Medzinárodné pohyblivé telekomunikácie.

2,3 ERC/DEC(97)07, ERC/DEC(00)01 – Rozhodnutie o frekvenčných pásmach pre UMTS.

4 ERC/DEC(99)25 – Rozhodnutie o harmonizovanom využívaní spektra pre pozemské funkcie UMTS .

5 ERC/DEC(00)06 – Rozhodnutie Európskeho rádiokomunikačného výboru (ERC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) zo dňa 19. októbra 2000 o globálnej cirkulácii, používania a povoľovania pozemných a družicových pohyblivých terminálov IMT – 2000.

6 ETSI EN 301 908 – Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) – Základňové stanice (BS) a koncové zariadenia (UE) bunkových sietí IMT -2000 tretej generácie.

7 443/2001 Z.z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.