VPR – 10/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                          vydáva

           podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                               všeobecné povolenie
                                                 č. VPR - 10/2001

na prevádzku bezšnúrových telefónov CT 0. Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať bezšnúrové telefóny, ktoré majú parametre v súlade s týmto povolením, technickú spôsobilosť osvedčenú podľa zákona o telekomunikáciach bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1. Frekvencie:

                              základňová časť 30,075 MHz - 30,300 MHz
                              prenosná časť 39,775 MHz - 40,000 MHz
                              Kanálový odstup: 25 kHz

2. Maximálny vyžiarený výkon: 10 mW.
3. Na zariadeniach je zakázané robiť konštrukčné zmeny, pripojovať k zariadeniam prídavné vf zosilňovače alebo ziskové antény.
4. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
5. Zariadenie nesmie spôsobovať rušenie prevádzky telekomunikačných zariadení, ktoré majú ochranu pred rušením zabezpečenú zákonom.
6. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
9. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                   Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                       predseda TÚ SR