VPR – 11/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                          vydáva

          podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                všeobecné povolenie
                                                   VPR - 11/2001


na prevádzku vysielacích rádiových zariadení pre jednosmerný prenos signálov audio informácií (napr. k reproduktorom, ampliónom, slúchadlám CD alebo kazetového prehrávača a pod.) s výnimkou bezšnúrových mikrofónov. Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby zriadiť, prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1.1. Zariadenia majú pevne zabudovanú anténu a pracujú v úseku pásma

                                                                        863 - 865 MHz.

2. Maximálny vyžiarený výkon 10 mW.
3. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 301 357.
4. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
5. Na zariadení je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
6. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
7. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
8. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
9. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
10. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.
11. Zahraniční návštevníci môžu počas pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok daných týmto povolením rádiové zariadenia doviesť a používať. V tomto prípade sa za schválené zariadenie podľa bodu 5) považujú aj zariadenia označené schvaľovacou značkou v súlade s Direktívou EÚ č. 99/5/EC. Týmto povolením však nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení zmien a doplnení (Colný zákon).

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií..

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                   Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                      predseda TÚ SR