VPR – 1/2000

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len TÚ SR) ako orgán príslušný podľa § 6 ods.3, zákona č.195/200 Z.z.. o telekomunikáciách v platnom znení (ďalej len zákon) vydáva podľa § 12 ods. 2

v š e o b e c n é p o v o l e n i e

č. VPR - 1/2000


zrušené a nahradené 25.5. 2005!

na zriadenie a prevádzkovanie občianskych rádiostaníc. Toto povolenie oprávňuje fyzické a právnické osoby prevádzkovať občianske rádiostanice, ktoré vyhovujú technickým požiadavkám a podmienkam uvedených v tomto povolení, a to bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia alebo evidencie.

Občianska rádiostanica (ďalej len zariadenie) je rádiokomunikačné zariadenie určené pre spojenie na malé vzdialenosti predovšetkým na osobnú potrebu občanov.

Všeobecné povolenie sa vydáva za nasledujúcich podmienok:

1) Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

2) Povolenie sa vzťahuje na zariadenia:

a) ktorých technická spôsobilosť bola schválená podľa § 34 a § 35 zákona

b) ktoré, boli v čase nadobudnutia účinnosti tohto povolenia kryté platným povolením na ich zriadenie a prevádzku. Vydané povolenie je držiteľ zariadenia povinný predložiť na vyžiadanie orgánom oprávneným zo zákona.

3) Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods.2 písm. c) zákona o telekomunikáciách. Pozn.: Zmenu pôvodného znenia TÚ SR vyhlásil vo Vestníku MDPT SR, čiastka 4 z 15.7. 2002.

4) Zariadenia pracujú na frekvenciách a kanáloch uvedených v tabuľke č. 1.

5) Zariadenia využívajú na prenos tieto typy modulácie:

a) uhlovú frekvenčnú alebo fázovú - F3E/G3E)

c) amplitúdovú s dvomi postrannými pásmami (A3E)

Vysielanie s amplitúdovou moduláciou s dvoma postrannými pásmami je povolené do 31.12. 2005. Po tomto dátume je zakázané používať na vysielanie zariadenia s amplitúdovou moduláciou .

6) Kanál č. 9 možno využívať iba na prenos informácií zvláštnej dôležitosti, napríklad na tiesňové volanie.

7) Na kanáloch č. 24 a 25 môže byť uskutočňovaný digitálny prenos s druhom prevádzky F2E.

8) Maximálny výstupný výkon vysielač a zariadenia nesmie presiahnuť:

a) pri uhlovej modulácii 4 W

b) pri amplitúdovej modulácii 1 W

9) Vysielanie a príjem sa musí uskutočňovať na tom istom kanále (prevádzka simplex).

10) K zariadeniam, ktoré sú vybavené konektorom na pripojenie externej antény, je povolené pripájať všetky typy neziskových antén.

11) Pri prevádzke zariadení je zakázané používať: technické zariadenia umožňujúce priame alebo nepriame zväčšenie dosahu spojenia, spojenie so zariadeniami, sieťami iných telekomunikačných služieb alebo znemožňujúce jeho identifikáciu, ako napr.:

a) zosilňovače výstupného výkonu

b) prevádzače

c) opakovače

d) utajovače hovorov a pod.

12) Zariadenie môže byť použité ako základňová alebo pohyblivá (prenosná) stanica.

13) Zariadenie nesmie byť:

a) použité ako lietadlová a letecká stanica,

b) prevádzkované v spojení s družicou,

c) prepojené s verejnou telekomunikačnou sieťou,

d) použité na spojenie so zariadeniami, sieťami iných telekomunikačných služieb,

e) použité na poskytovanie telekomunikačných služieb.

14) Na zariadení je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické zmeny, ktoré zmenia jeho technické parametre udané výrobcom.

15) Zariadenie môže vlastniť iba osoba staršia ako 18 rokov. Mladšie osoby môžu zariadenie prevádzkovať len so súhlasom a pod zodpovednosťou vlastníka.

16) Prostredníctvom zariadení možno vysielať správy iba formou otvorenej hovorenej reči alebo digitálnym prenosom za podmienok stanovených týmto povolením. Na začiatku spojenia možno používať zariadenie pre vysielanie a príjem tónovej selektívnej voľby.

17) Pre označenie digitálneho vysielania musia byť použité identifikačné znaky, a to:

SKAXXX pre A = 1 až 8 podľa miesta prevádzkovateľa zariadenia

A1 = Bratislavský kraj

A2 = Trnavský kraj

A3 = Nitriansky kraj

A4 = Trenčiansky kraj

A5 = Banskobystrický kraj

A6 = Žilinský kraj

A7 = Košický kraj

A8 = Prešovský kraj

Znaky na štvrtom až šiestom mieste obsahujú skratky mena a priezviska prevádzkovateľa zariadenia.

18) Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia , možno používať:

a) v krajinách, ktoré prijali Doporučenie CEPT T/R 20-09, ak sú označené značkou CEPT PR 27 X (tabuľka č.2)

b) v krajinách, ktoré uzavreli mnohostrannú dohodu o povolení krátkodobej prevádzky zariadení, na základe cirkulačnej karty (tabuľka č.3), ktorú vydáva úrad na základe žiadosti vlastníka zariadenia.

19) Cudzí štátni príslušníci môžu počas dočasného pobytu na území Slovenskej republiky na základe tohto povolenia prevádzkovať iba zariadenia:

a) opatrené značkou CEPT PR 27 X

b) ktorým bola vydaná cirkulačná karta v krajine podľa tabuľky č. 3.

20) Prevádzkovatelia zariadení majú pri využívaní povolených frekvenčných kanálov rovnaké práva. Na zabránenie rušenia medzi zariadeniami sú povinní prejavovať ohľaduplnosť a ich správanie musí zodpovedať slušnej spoločenskej komunikácii.

21) Je zakázané vysielať:

a) správy obsahujúce skutočnosti, ktoré tvoria predmet štátneho, hospodárskeho, telekomunikačného tajomstva a iné skutočnosti viazané k mlčanlivosti stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi

b) správy, ktorými by sa porušovali všeobecne záväzné právne predpisy, alebo by viedli k ich porušovaniu

c) správy a relácie, ktoré majú povahu reklamného alebo rozhlasového vysielania

d) neslušné a vulgárne výrazy, vrátane skratiek a kódov hanlivého významu.

22) Prevádzka zariadení nemá zaručenú ochranu proti rušeniu inými telekomunikačnými zariadeniami prevádzkovanými podľa zákona .

23) Prevádzka zariadení nesmie spôsobovať rušenie iných telekomunikačných zariadení alebo služieb, ktoré sú prevádzkované podľa zákona.

24) Zariadenia a ich prevádzkovatelia podliehajú štátnemu dohľadu telekomunikácií.

25) Prevádzkovatelia zariadení sú povinní umožniť orgánom oprávneným zo zákona prístup k zariadeniu a predložiť doklady umožňujúce na mieste overenie plnenia podmienok stanovených týmto povolením. Nesplnenie tejto povinnosti a podmienok sa posudzuje a postihuje podľa zákona.

26) TÚ SR môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia doplniť, zmeniť alebo toto povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky na ďalšiu prevádzku už prevádzkovaných zariadení.

27) Platobné výmery vydané k povoleniam na zriadenie a prevádzkovanie zariadení pred nadobudnutím účinnosti tohto povolenia sa rušia.

28) Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť pätnásty deň od dňa jeho vyhlásenia vo vestníku ministerstva.Ing. Pavel Sobolič, v. r.

riaditeľ odboru správy frekvencií

Pozn.: VP bolo vyhlásené vo vestníku Spravodajca MDPT SR, čiastka 6 z 15. decembra 2000

Tabuľka č. 2

Skratka

Krajina

B

Belgicko

BG

Bulharsko

CZ

Česká republika

DK

Dánsko

EST

Estónsko

FI

Fínsko

F

Francúzsko

NL

Holandsko

HR

Chorvátsko

IRL

Irsko

IS

Island

FL

Lichtenštajnsko

LIT

Lotyšsko

H

Maďarsko

D

Nemecko

N

Nórsko

P

Portugalsko

A

Rakúsko

SK

Slovenská republika

SVN

Slovinsko

CH

Švajčiarsko

S

Švédsko

GB

Veľká Británia

  Tabuľka č. 3

Skratka

Krajina

B

Belgicko

F

Francúzsko

D

Nemecko

FL

Lichtenštajnsko

P

Portugalsko

E

Španielsko

CH

Švajčiarsko

Tabuľka č. 1

Čísla kanálov a povolené frekvencie pre občianske rádiostanice

Kanál

Frekvencia (MHz)

Kanál

Frekvencia (MHz)

1

26,965

21

27,215

2

26,975

22

27,225

3

26,985

23

27,255

4

27,005

24

27,235

5

27,015

25

27,245

6

27,025

26

27,265

7

27,035

27

27,275

8

27,055

28

27,285

9

27,065

29

27,295

10

27,075

30

27,305

11

27,085

31

27,315

12

27,105

32

27,325

13

27,115

33

27,335

14

27,125

34

27,345

15

27,135

35

27,355

16

27,155

36

27,365

17

27,165

37

27,375

18

27,175

38

27,385

19

27,185

39

27,395

20

27,205

40

27,405