VPR – 1/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva reguláciu elektronických komunikácií

                                                               vydáva

                              podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                    všeobecné povolenie
                                                      č. VPR - 01/2001

                                                      v znení zmeny č. 1

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení s krátkym dosahom/ru/, určených na širokopásmový prenos dát v rádiových miestnych sieťach (RLANs/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/) s využitím modulácie s rozpestretého spektra, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz (ďalej len „zariadenia RLAN“). Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie ERC/DEC/(01)07/komponenty/

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovať uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky

1.Základné technické podmienky:

Frekvencie: 2400 - 2483,5 MHz

Výkon: ekvivalentný izotropický vyžiarený výkon (e.i.r.p.) maximálne 100 mW

Pre zariadenia s priamym pridelením sekvencie rozprestretého spektra maximálna výkonová hustota je limitovaná

                                                         -20dBW/ 1 MHz

Pre zariadenia s frekvenčným preskokom maximálna výkonová hustota je limitovaná

                                                       -10 dBW / 100 kHz

Prenosová rýchlosť: min. 250 kbit/s

Anténa: integrovaná alebo meraná spolu so zariadením a definovaná vyhlásením výrobcu o zhode.
2. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 300 328.
3. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
4. 4) Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek konštrukčné úpravy.
5. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách. Prípadné rušenie musia riešiť prevádzkovatelia vzájomnou dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, odstrániť rušenie na svoje náklady je povinný ten, kto zariadenie zriadil neskôr.
6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
7. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohoto povolenia pri ich servise je možné výlučne na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
8. Zariadenia, ktoré pracujú na frekvenciách vymedzených týmto povolením, ktoré boli do 1.7. 2000 individuálne povolené, sa považujú za povolené týmto všeobecným povolením, aj keď nespĺňajú niektorú z jeho podmienok. Toto ustanovenie sa uplatní len vtedy, ak sa prevádzkovateľ zariadení preukáže pôvodným udeleným individuálnym povolením.
9. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.
10. Pre zabezpečenie efektívneho využívania frekvenčného spektra a predchádzania škodlivému rušeniu iných zariadení povolených pracovať na týchto frekvenciách je prevádzkovateľ zariadenia s externou anténou alebo zariadenia umiestneného na streche príp. fasáde výškovej budovy alebo inej stavby povinný vopred informovať úrad o termíne uvedenia rádiového zariadenia do prevádzky.* Túto informáciu zašle na vyplnenom tlačive, ktoré je uvedené v prílohe tohoto všeobecného povolenia na adresu miestne príslušného odboru štátneho dohľadu v kraji, na území ktorého bude rádiové zariadenie prevádzkovať. Akceptuje sa aj podanie elektronickou poštou. Splnenie tejto povinnosti sa vzťahuje aj na zariadenia uvedené do prevádzky pred termínom nadobudnutia účinnosti zmeny vo všeobecnom povolení. V takomto prípade je prevádzkovateľ povinný splniť si povinnosť okamžite, najneskôr však do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti zmeny vo všeobecnom povolení a namiesto dátumu uvedenia zariadenia do prevádzky uvedie „pred účinnosťou zmeny podmienok“. Prevádzkovatelia sú povinní oznámiť úradu aj termín ukončenia prevádzky rádiového zariadenia a to najneskôr v deň ukončenia prevádzky.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6. septembra 2001. 1. zmena nadobudla účinnosť 20. decembra 2005.

                                                    Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                        predseda TÚ SR

  • (vysvetlenie TÚ SR mimo oficiálnych podmienok všeobecného povolenia: Úrad nepožaduje, aby prevádzkovatelia zasielali údaje napr. pri použití zariadení typu Bluetooth, ďalej notebooku s kartou prostredníctvom ktorého sa „na lavičke niekde na námestí pripájajú do internetu“, ďalej pri overovaní dostupnosti siete pred plánovanou montážou pripojenia. Údaje zasiela prevádkovateľ zariadenia, t.j. ak koncový užívateľ služby je prevádkovateľ zariadenia, tak údaje zasiela on a nie poskytovateľ služby. Poskytovateľ služby zasiela údaje len za zariadenia, ktoré prevádzkuje on sám a užívateľov svojich služieb, ktorý prevádzkujú rádiové zariadenia podľa bodu 10, VPR 01/2001 v znení zmeny č.1 na povinnosť zasielania údajov upozorní, aby sa vyhol nedorozumeniam.)

Príloha k všeobecnému povoleniu č.VPR-01/2001word (na stiahnutie)

                                            Informácia o rádiovom zariadení
                  prevádzkovanom podľa všeobecného povolenia č. VPR-01/2001

Prevádzkovateľ
Názov prevádzkovateľa  

Sídlo

Ulica   Číslo domu  
Obec  
PSČ  
Údaje o rádiovom zariadení RLAN

 

 

 

Termín uvedenia zariadenia do prevádzky  
Názov stanoviska

 

Ulica, číslo domu

 

Obec  
Názov a typ rádiového zariadenia  
Anténa typ: Smer max. vyžarovania (°)
ERP (v smere max. vyžarovania): /W/ zisk:                dB
Meno osoby oprávnenej konať za prevádzkovateľa

 

Otlačok pečiatky prevádzkovateľa
Funkcia

 

Kontakt (telefón, e-mail)

 

 

Dátum

 

 

Podpis

 /ru/ SRD (Short Range Devices)
/urad-pre-regulaciu-elektronickych-komunikacii-a-postovych-sluzieb/ Radio Local Area Networks – rádiové miestne (počítačové) siete
/komponenty/ Rozhodnutie Európskeho rádiokomunikačného výboru (ERC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) z 12. marca 2001 o harmonizovaných frekvenciách a technických vlastnostiach zariadení s krátkym dosahom používaných v rádiových miestnych počítačových sieťach (RLANs) a pracujúcich vo frekvenčnom pásme 2400 – 2483,5 MHz a o ich vyňatí z režimu individuálneho povoľovanmia.