VPR – 1/2002

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z.. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                             vydáva
                        podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie

č. VPR - 1/2002

zrušené 5. novembra 2004!

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov satelitnej služby (VSAT), ktoré pracujú s rádiovými stanicami na satelitoch umiestnených na geostacionárnej dráhe.


Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia, iba na základe registrácie , za podmienok:

1) Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

2) Zariadenie nie je možné prevádzkovať v oblasti vymedzenej vzdialenosťou 500 m od hranice letiska. V prípade akýchkoľvek pochybností je prevádzkovateľ zariadenia povinný podmienky prevádzkovania vopred prerokovať s oprávnenými orgánmi prevádzkovateľa letiska.

3) Prevádzkovanie zariadenia podlieha registrácii na úrade. Žiadosť o registráciu sa predkladá na územne príslušnom krajskom odbore štátneho dohľadu úradu do 30 dní od začatia činnosti. Pokyny a tlačivo žiadosti sú prílohou tohto VP.

4) Zariadenia sú pod kontrolou satelitného systému a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.

5) Zariadenia umožňujú analógovú alebo digitálnu komunikáciu vo frekvenčnom pásme:

a) smer zostupný: 10,70 – 11,70 GHz
                              12,50 - 12,75 GHz

b) smer vzostupný: 14,00 - 14,50 GHz

6) Technické parametre zariadenia:

Výkon zariadenia: maximálne 2 W

EIRP: maximálne 50 dBWTechnické parametre zariadení spĺňajú podmienky ETS (European telecommunications Standards) - EN 301 428.

7) Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z.,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

8) Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.

9) Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam.

10) Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

11) Povinnosti držiteľov zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.

12) Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.

13) Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

14) Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií..

V Bratislave dňa 28. marca 2002

                            Ing. Milan Luknár, predseda TÚ SR

                                                              PRÍLOHA

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Prihláška k registrácii podľa VPR - 1/2002


na prevádzkovanie rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou užívateľských terminálov pevnej satelitnej služby (VSAT)


Žiadateľ:

Obchodné meno: ......................................................................................................

Identifikačné číslo: ..................................................................................................

Sídlo, plná adresa: ...................................................................................................

Zodpovedný pracovník zastupujúci organizáciu:

Meno, priezvisko, titul...............................................................................................

Tel./fax: ..........
.........................................Užívateľ:

Obchodné meno, adresa: ......................................................................................................

Umiestnenie stanice, plná adresa:...................................................................................................................................

Zodpovedný pracovník zastupujúci organizáciu:

Meno, priezvisko, titul: ...............................................................................................

Tel./fax: ....................................................Č. telekomunikačnej licencie na základe ktorej sa stanica zriaďuje: ............................


Operátor satelitnej siete: ..................................................................................................

Spojenie cez satelit: ..........................................................................................................Dátum začatia činnosti: ......................................V ......................................... dňa .........................


.............................

Podpis a pečiatka

---------------------------------------------------------------------------


Potvrdenie o registrácii:Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor štátneho dohľadu ................................................

potvrdzuje registráciu činnosti podľa všeobecného povolenia č. VPR - 1/2002 s vyššie uvedenými údajmi.


V ......................................dňa ............................


.............................

Podpis a pečiatka:Pokyny pre registráciu:

1) Žiadosť o registráciu predkladá žiadateľ dvojmo do 30 dní od začatia činnosti. Žiadosť sa predkladá na miestne príslušnom odbore štátneho dohľadu. Aktuálne údaje sú na stránke úradu http://www.teleoff.gov.sk

2) Žiadosť sa doloží dokladom o zaplatení správneho poplatku.

3) Potvrdenie registrácie sa vykoná na žiadosti, jeden výtlačok obdrží žiadateľ, jeden je založený u orgánu štátneho dohľadu.

4) Potvrdenie o registrácii alebo jeho overená kópia musí byť dostupná v mieste VSAT stanice.