VPR – 12/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                          vydáva

           podľa § 36 druhá veta , § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                               všeobecné povolenie
                                                  č. VPR - 12/2001


na prevádzku vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou mobilných pozemských staníc družicovej služby INMARSAT B, INMARSAT C, INMARSAT D, INMARSAT M a INMARSAT mini-M, pracujúcich v systéme INMARSAT (ďalej zariadenia).

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1. 1. Zariadenia sú registrované v systéme INMARSAT a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
2.

Zariadenia umožňujú dátovú, alebo hlasovú a dátovú komunikáciu vo frekvenčnom pásme:

smer zostupný: 1525 - 1559 MHz s výnimkou úseku 1544 - 1545 MHz
smer vzostupný: 1626,5 - 1660,5 MHz

Technické parametre zariadení splňujú podmienky ETS (European telecommunications Standards), prípadne TBR (Technical Basis for Regulation) vydané ETSI (European Telecommunications Standards Institute) a to:
3. INMARSAT C a D - EN 301 426, TBR 026
4. INMARSAT M, INMARSAT Mini-M INMARSAT B - EN 301 444, TBR 044
5. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách. Za schválené sa považujú aj zariadenia označené v súlade s Direktívou Európskej únie č. 99/5/EC.
6. 4. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
7. 5. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
8. 6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
9. 7. Povinnosti držiteľov zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.
10. 8. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
11. 9. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.
12. 10. Zahraniční návštevníci môžu počas pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok daných týmto povolením rádiové zariadenia doviesť a používať, pričom týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení zmien a doplnení (Colný zákon).

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií..

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                     Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                       predseda TÚ SR