VPR – 13/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                            vydáva

              podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                 všeobecné povolenie
                                                    VPR - 13/2001

zrušené a nahradené VPR-02/2010!

na prevádzku vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou mobilných pozemských staníc družicovej služby OMNITRACS pracujúcich v systéme EUTELTRACS (ďalej zariadenia).

Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1. 1. Zariadenia sú registrované v systéme EUTELTRACS a majú autorizáciu poskytovateľa tejto služby.
2.Zariadenia umožňujú dátovú komunikáciu vo frekvenčnom pásme:

smer zostupný: 10,7 - 11,7 GHz a 12,5 - 12,75 GHz
smer vzostupný: 14,00 - 14,25 GHz

Technické parametre zariadení splňujú podmienky ETS 300 255 (European telecommunications Standards), prípadne TBR 027 (Technical Basis for Regulation) vydané ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách. Za schválené sa považujú aj zariadenia označené v súlade s Direktívou Európskej únie č. 1999/5/EC.
4. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek mechanické, alebo elektrické úpravy.
5. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
7. Povinnosti držiteľov zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.
8. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
9. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.
10. Zahraniční návštevníci môžu počas pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok daných týmto povolením rádiové zariadenia doviesť a používať, pričom. týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení zmien a doplnení (Colný zákon).

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                   Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                      predseda TÚ SR