VPR – 14/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                            vydáva

           podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                všeobecné povolenie
                                                  č. VPR - 14/2001

na prevádzku vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou mobilných pozemských staníc družicovej služby, pracujúcich v systéme GLOBALSTAR (ďalej zariadenia).

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1. Zariadenia sú riadne registrované operátorom systému GLOBALSTAR a majú autorizáciu prevádzkovateľa. Každé zariadenie je označené značkou
rrrr2

2.Zariadenia pracujú v kmitočtovom pásme:

smer vzostupný (vysielanie) 2483,50 MHz - 2500,00 MHz
smer zostupný (príjem) 1610,00 MHz - 1621,35 MHz

a splňujú podmienky tohto rozhodnutia ako aj podmienky TBR 41 (Technical Basis for Regulation) vydané ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
3. Toto povolenie sa vzťahuje aj na zariadenia schopné pracovať v systémoch GSM900 a DCS1800, pokiaľ ich parametre sú v súlade s povolením na prevádzku v Slovenskej republike.
4. Zariadenia obsahujúce aj moduly umožňujúce prestupy do verejných sietí nedefinovaných v tomto povolení je možno považovať za povolené, pokiaľ sú pasívne, aktivujú sa výlučne na podnet z príslušnej siete a pokiaľ splňujú podmienku podľa bodu 5).
5. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa bodu 2) je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách. Za schválené sa považujú aj zariadenia označené v súlade s Direktívou Európskej únie č. 1999/5/EC.
6. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek konštrukčné úpravy.
7. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
8. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
9. Povinnosti držiteľov zariadení voči prevádzkovateľovi systému nie sú týmto povolením dotknuté.
10. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
11. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.
12. Zahraniční návštevníci môžu počas pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok daných týmto povolením rádiové zariadenia doviesť a používať, pričom. týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Zz. v znení zmien a doplnení (Colný zákon).

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                     Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                         predseda TÚ SR