VPR – 15/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                          vydáva

            podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                               všeobecné povolenie
                                                 č. VPR - 15/2001


na prevádzku vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre špeciálne účely využívané v cestnej doprave ako sú cestné radary, signalizácia na križovatkách ciest, indikátory pre stanovenie poplatkov na diaľnici a pod., ktoré splňujú parametre uvedené v odporúčaní CEPT/ERC/REC 70 - 03 príloha č. 5.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho ho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky

1.Zariadenia majú pevne zabudovanú anténu alebo presne definovanú anténu, ktorá je uvedená v rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti, pracujú v úseku frekvenčného pásma

                                                        5 795 - 5 805 MHz

                                                        5 805 - 5 815 MHz,

s max EIRP 8 W,

                                                         76 - 77 GHz pre cestné radary

s max. EIRP 55 dBm špičkový výkon, alebo 50 dBm stredný výkon. U pulzných radarov 23,5 dBm stredný výkon.
2. Zariadenia pracujúce na frekvenciách v úsekoch a) a b) spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 300 674 a zariadenia pracujúce na frekvenciách v úseku d) spĺňajú podmienky EN301 091.
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
4. Na zariadení je zakázané robiť akékoľvek konštrukčné úpravy.
5. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
6. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
9. Zahraniční návštevníci môžu počas pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok určených týmto povolením rádiové zariadenia doviesť, prechovávať a používať. V tomto prípade sa za schválené zariadenie podľa bodu 3) považujú aj zariadenia označené schvaľovacou značkou podľa Direktívy Európskej únie č. 1999/5/EC.
10. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.
11. Týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení zmien a doplnení (Colný zákon).

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                               Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                  predseda TÚ SR