VPR – 16/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

vydáva

podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

všeobecné povolenie

č. VPR - 16/2001

10.10. 2005 zrušené a nahradené VPR - 06/2005

na prevádzku vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre induktívne aplikácie ako sú automobilové imobilizéry, identifikácia zvierat, alarmy, detekcia káblových vedení, identifikácia osôb, kontrola prístupu a pod., ktoré spĺňajú parametre uvedené v odporúčaní CEPT/ERC/REC 70 - 03 príloha č. 9.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky

1) Zariadenia majú integrovanú anténu, alebo presne definovanú anténu, ktorá je uvedená v rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti a pracujú v úseku frekvenčného pásma s výkonom, ktorým vo vzdialenosti 10 m neprekročí úroveň intenzity magnetického poľa:

 

pásmo

pole

aa

9 - 59,750 kHz

72 dB mA/m

ab

59,750 - 60,250 kHz

42 dB mA/m

ac

60,250 - 70 kHz

72 dB mA/m

b

70 - 119 kHz

42 dB mA/m

c

119 - 135 kHz

72 dB mA/m

d

6 765 - 6 795 kHz

42 dB mA/m

e

7 400 - 8 800 kHz

9 dB mA/m

f

13 553 - 13 567 kHz

42 dB mA/m

g

26 957 - 27 283 kHz

42 dB mA/m


2) Ak zariadenie pracuje do slučky s plochou medzi 0,05 m2 a 0,16 m2, intenzita poľa pre frekvenčné úseky uvedené v bodoch aa), ac) a c) je znížená o hodnotu rovnú 10 x log (plocha/0,16 m2 ).

3) Ak zariadenie pracuje do schválenej externej antény, vo frekvenčných úsekoch uvedených v bodoch d) a f) intenzita poľa v úsekoch 6 630 - 6 765 kHz, 6 795 - 6 930 kHz, 13 410 - 13 553 kHz a 13 567 - 13 710 kHz nesmie vo vzdialenosti 10 m presiahnuť 9 dB mA/m.

4) Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 300 330. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek konštrukčné úpravy.

5) Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

6) Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.

7) Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

8) Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.

9) Zahraniční návštevníci môžu počas pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok určených týmto povolením rádiové zariadenia doviesť a prevádzkovať. V tomto prípade sa za schválené zariadenie podľa bodu 3) považujú aj zariadenia označené schvaľovacou značkou podľa rozhodnutia CEPT ERC/DEC/(97)10 a to RxxxxSRD9y, kde xxxx je číslo zodpovedného schvaľovacieho orgánu a y je písmeno aa) až g) podľa označenia frekvenčného úseku v ktorom zariadenie pracuje uvedeného v bode 1).

10) Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

11)Týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení zmien a doplnení (Colný zákon).

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň odo dňa vyhlásenia vo vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

V Bratislave 6. septembra 2001

Ing. Milan Luknár v.r., predseda TÚ SR