VPR – 2/2001Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikácáach), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

vydáva

podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

všeobecné povolenie

zrušené 17. marca 2004!

č. VPR - 02/2001

na prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení malého výkonu pre prenos dát, pracujúcich na princípe rozprestretého spektra (HIPERLAN), ktoré splňujú parametre uvedené v odporúčaní CEPT/ERC/REC 70 - 03 príloha č. 3.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovať uvedené zariadenia bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky

1) Základné technické podmienky:

Frekvencie: 5150 - 5350 MHz

Výkon: ekvivalentný izotropický vyžiarený výkon (e.i.r.p.) maximálne 200 mW

Anténa: integrovaná alebo meraná spolu so zariadením a definovaná v rozhodnutí o schválení technickej spôsobilosti, alebo vyhlásením výrobcu o zhode.

2) Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 300 836 - 1.

3) Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.

4) Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek konštrukčné úpravy.

5) Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.

Prípadné rušenie musia riešiť prevádzkovatelia vzájomnou dohodou. Pokiaľ k dohode nedôjde, odstrániť rušenie na svoje náklady je povinný ten, kto zariadenie zriadil neskôr.

6) Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.

7) Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

8) Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohoto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciách.

9) Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

Ing. Milan Luknár v.r., predseda TÚ SR