VPR – 3/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                           vydáva

           podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                 všeobecné povolenie
                                                   č. VPR - 03/2001

na prevádzku vysielacích rádiových staníc pre diaľkové ovládanie hračiek, modelov lietadiel, lodí a pod. ( ďalej modelárskych staníc). Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať modelárske stanice, ktoré majú parametre v súlade s týmto povolením bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1.Povolené prevádzkové frekvencie, maximálny výkon a použitie modelárskych staníc sú:

Pre všetky druhy modelov:

Max. vyžiarený výkon 0,1 W, frekvencie
 • 13,560 MHz
 • 26,995 MHz
 • 27,045 MHz
 • 27,095 MHz
 • 27,145 MHz
 • 27,195 MHz
 • 27,255 MHz
 • 40,665 MHz
 • 40,675 MHz
 • 40,685 MHz
 • 40,695 MHz

Max. vyžiarený výkon 1 W, frekvencie
 • 40,715 MHz
 • 40,725 MHz
 • 40,735 MHz
 • 40,765 MHz
 • 40,775 MHz
 • 40,785 MHz
 • 40,815 MHz
 • 40,825 MHz
 • 40,835 MHz
 • 40,865 MHz
 • 40,875 MHz
 • 40,885 MHz
 • 40,915 MHz
 • 40,925 MHz
 • 40,935 MHz
 • 40,965 MHz
 • 40,975 MHz
 • 40,985 MHz

Pre modely lietadiel:

Max. vyžiarený výkon 1 W, frekvencie 34,995 - 35,225 MHz s kanálovým rastrom 10 kHz
2. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 300 220.
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
4. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek konštrukčné úpravy, pripojovať zariadenia k iným telekomunikačným zariadeniam.
5. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými telekomunikačnými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
6. Zariadenia nesmú spôsobovať rušenie prevádzky telekomunikačných zariadení, ktoré majú ochranu pred rušením zabezpečenú zákonom.
7. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
8. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
9. Zariadenia, ktoré pracujú na frekvenciách vymedzených týmto povolením, ktoré boli do 1.7. 2000 individuálne povolené, sa považujú za povolené týmto všeobecným povolením, aj keď nespĺňajú niektorú z jeho podmienok. Toto ustanovenie sa uplatní vtedy, ak sa prevádzkovateľ preukáže pôvodným udeleným individuálnym povolením.
10. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
11. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií..

V Bratislave 6. septembra. 2001

                                                      Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                         predseda TÚ SR