VPR – 4/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                            vydáva

             podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                  všeobecné povolenie
                                                    č. VPR - 04/2001


na prevádzku bezšnúrových mikrofónov. Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať bezšnúrové mikrofóny, ktoré majú parametre v súlade s týmto povolením bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1. Frekvencie, maximálny výkon a šírka pásma zabraná vysielaním:
frekvencia vyžiarený výkon mW zdvih
27,75 - 27,9 MHz 25 12,5 kHz
36,4 - 38,5 20 50 kHz, 75 kHz
149,500    
174,300    
174,700    
149,400 25 12,5 kHz
149,475    
149,550    
863 - 865 10 75 kHz

2. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 300 422.
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
4. Zariadenia, ktoré pracujú na frekvenciách vymedzených týmto povolením, ktoré boli pred 1. 7. 2000 individuálne povolené, sa považujú za povolené týmto všeobecným povolením, aj keď nespĺňajú niektorú z jeho podmienok. Toto ustanovenie sa uplatní vtedy, ak sa prevádzkovateľ preukáže pôvodným udeleným individuálnym povolením.
5. Je zakázané:
1. robiť na zariadeniach mechanické alebo elektrické zmeny,
2. pripojovať k zariadeniam prídavné vf zosilňovače,
3. pripojovať zariadenia k iným telekomunikačným zariadeniam.
6. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
7. Zariadenia nesmú spôsobovať rušenie prevádzky telekomunikačných zariadení, ktoré majú ochranu pred rušením zabezpečenú zákonom.
8. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
10. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
11. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                     Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                       predseda TÚ SR