VPR – 5/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                               vydáva

            podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                    všeobecné povolenie
                                                      č. VPR - 05/2001

Zrušené 1.1.2011 a nahradené VPR - 04/2010!


na prevádzku vysielacích rádiových zariadení malého výkonu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené k prenosu dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie (ďalej označované LPD). Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať LPD zariadenia, ktoré majú parametre v súlade s týmto povolením, bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1. Povolené prevádzkové frekvencie, maximálny výkon a použitie zariadení LPD:

Frekvenčný úsek Maximálny vyžiarený výkon / intenzita poľa Poznámka
6,765 - 6,795 MHz 65 dB/uV/m (30m)  
13,553 - 13,567 MHz 65 dB/uV/m (30m)  
26,957 - 27,283 MHz 10 mW ERP MZ 25 mW ERP
40,660 - 40,700 MHz 10 mW ERP MZ 25 mW ERP|
57,2125 - 57,3125 MHz 10 mW ERP  
433,050 - 434,790 MHz 10 mW ERP MZ 25 mW ERP
2,400 - 2,4835 GHz 10 mW EIRP MZ 50 mW EIRP
5,725 - 5,875 GHz 25 mW EIRP MZ 50 mW EIRP
9,200 - 9,500 GHz 25 mW EIRP výlučne pre DP
24,00 - 24,25 GHz 100 mW EIRP  
61,00 - 61,5 GHz 100 mW EIRP  
122,00 - 123,00 GHz 100 mW EIRP  
244,00 - 246,00 GHz 100 mW EIRP  

Poznámky k tabulke:
MZ - "Mlčiace zariadenie" - musí spĺňať podmienky:
  • Jeden súvislý časový interval vysielania neprekročí 5 s.
  • V priebehu 10 min. môžu byť vysielané max.3 intervaly po 5 s.
  • Celková doba vysielania v priebehu 24 hod. neprekročí 15 min.

Táto požiadavka sa nevzťahuje na poplachové hlásenia u zabezpečovacích zariadení.

DP - zariadenia pre detekciu pohybu a ochranu
2. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vzťahujúce sa na zariadenia v príslušnom frekvenčnom pásme uvedené v EN 300 220-1, EN 300 330, I-ETS 300-440.
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
4. Na zariadeniach je zakázané robiť konštrukčné zmeny, pripojovať k zariadeniam prídavné vf zosilňovače alebo ziskové antény.
5. Je zakázané zariadenie pripojovať k iným telekomunikačným zariadeniam.
6. Prevádzka zariadení nemá zaručenú ochranu pred rušením inými telekomunikačnými zariadeniami.
7. Zariadenia nesmú spôsobovať rušenie prevádzky telekomunikačných zariadení, ktoré majú ochranu pred rušením zabezpečenú zákonom.
8. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam.Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
10. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
11. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                   Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                       predseda TÚ SR