VPR – 6/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                              vydáva

             podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                   všeobecné povolenie
                                                     č. VPR - 06/2001

na prevádzkovanie bezšnúrových telefónov.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovať uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky

1. Základné technické podmienky:

Frekvencie:
CT1 914 - 915 MHz /959 - 960 MHz
CT2 864 - 868 MHz

Výkon: maximálny vyžiarený výkon (ERP) 10 mW

2. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v ETS 300 235 a ETS 300 131.
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
4. Na zariadeniach je zakázané robiť akékoľvek konštrukčné úpravy, pripájať k zariadeniam prídavné vf zosilňovače alebo ziskové antény.
5. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
6. Zariadenia nesmú spôsobovať rušenie prevádzky telekomunikačných zariadení, ktoré majú ochranu pred rušením zabezpečenú zákonom.
7. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
8. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
9. Toto povolenie sa vzťahuje aj na zariadenia CT1+ vo frekvenčnom úseku 885-887 MHz/930-932 MHz, ktoré boli v prevádzke pred nadobudnutím účinnosti tohto povolenia. Prevádzka týchto zariadení sa povoľuje do 1. 7. 2003.
10. Predaj a distribúcia zariadení CT1 po 31. 12. 2002 a CT2 po 31. 12. 2004 sa nepovoľuje. Zariadenia, ktoré budú v prevádzke k týmto termínom musia prevádzku ukončiť najneskôr do 31. 12. 2008, pokiaľ orgán štátneho dohľadu telekomunikácií neurčí inak.
11. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
12. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií a platí do 31.12.2002.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                     Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                       predseda TÚ SR