VPR – 7/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                               vydáva

            podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                    všeobecné povolenie
                                                      č. VPR - 07/2001


na prevádzku bezšnúrových telefónov, pobočkových ústrední a zariadení pre prenos dát podľa štandartu DECT. Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať také zariadenia, ktoré majú parametre v súlade s týmto povolením, a technickú spôsobilosť osvedčenú podľa zákona o telekomunikáciách bez individuálneho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

1. Zariadenia musia spĺňať technické podmienky stanovené štandardom ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 301 406.
2. Zhoda parametrov podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
3. Pracujú vo frekvenčnom úseku 1 880 MHz - 1 900 MHz .
4. Na zariadeniach je zakázané robiť konštrukčné zmeny, pripojovať k zariadeniam prídavné vf zosilňovače alebo ziskové antény.
5. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
6. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
7. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
8. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
9. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto povolenie sa nevzťahuje na pevné zariadenia verejných prístupových sietí. Tieto aplikácie podliehajú individuálnemu povoľovaciemu konaniu podľa zákona.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                     Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                       predseda TÚ SR