VPR – 8/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                             vydáva

          podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                   všeobecné povolenie
                                                     č. VPR - 08/2001


na prevádzku pohyblivých vysielacích rádiových staníc (ďalej pohyblivých staníc) verejnej rádiotelefónnej siete EUROTEL-NMT 450

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovať uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky

1.Základné technické podmienky:

Frekvencie:

vysielacie prijímacie duplexný odstup
451,310 - 455,730 MHz 461,310 - 465,730 MHz 10 MHz

2. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v ETS 300 717.
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
4. Povolenie platí iba pre pohyblivé stanice, ktoré sa prihlasujú označením siete do ktorej patria.
5. Je zakázané pohyblivé stanice konštrukčne meniť, pripojovať prídavné vf zosilňovače alebo ziskové antény.
6. Povinnosti účastníka verejnej rádiotelefónnej siete voči prevádzkovateľovi týmto povolením nie sú dotknuté.
7.

Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam.

Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
8. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
9. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
10. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                    Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                      predseda TÚ SR