VPR – 9/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností

                                                            vydáva

          podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách

                                                   všeobecné povolenie
           č. VPR - 09/2001 Zrušené 21.12. 2009 a nahradené VPR - 03/2009!


na prevádzku pohyblivých koncových vysielacích rádiových staníc (ďalej pohyblivých staníc) verejných rádiotelefónnych sietí GSM, zriadených vo frekvenčnách pásmach 900 MHz a 1800 MHz.

Toto povolenie oprávňuje fyzické ako aj právnické osoby zriadiť a prevádzkovať uvedené zariadenia bez akéhokoľvek ďalšieho povolenia za podmienok:

Povolenie platí na území Slovenskej republiky

1. Základné technické podmienky:

Frekvencie vysielacie

prijímacie duplexný odstup/max.výkon
880,000 - 915,000 MHz 925,000 - 960,000 MHz 45 MHz/2 W
1710.00 - 1785.00 MHz 1805.00 - 1880.00 MHz 95 MHz/1 W

2. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) uvedené v EN 301 511.
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách. Za schválené sa pre účely tohto povolenia považujú aj pohyblivé stanice označené značkou v súlade s Direktívou EÚ č. 99/5/EC.
4. Povolenie platí pre pohyblivé stanice, ktoré pracujú v jednom z uvedených frekvenčných pásiem, ako aj pre stanice, ktoré pracujú v oboch pásmach.
5. Je zakázané pohyblivé stanice konštrukčne meniť, pripojovať prídavné vf zosilňovače alebo neschválené antény.
6. Povinnosti účastníkov verejných rádiotelefónnych sietí voči prevádzkovateľom sietí nie sú týmto povolením dotknuté.
7. Stanice obsahujúce aj moduly umožňujúce prestupy do verejných sietí nedefinovaných v tomto povolení je možné považovať za povolené, pokiaľ sú tieto moduly pasívne a aktivujú sa výlučne na podnet z príslušnej siete.
8. Zahraniční návštevníci môžu počas pobytu na území Slovenskej republiky za podmienok daných týmto povolením rádiové zariadenia doviesť a používať. Týmto povolením však nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z.v znení zmien a doplnení (Colný zákon).
9. Zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
10. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
11. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na zariadení, prevádzkovateľ je povinný zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
12. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
13. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.

V Bratislave 6.septembra 2001

                                                    Ing. Milan Luknár v.r.,
                                                       predseda TÚ SR