VPR č. 01/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností vydáva podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                     všeobecné povolenie
                                                      č. VPR – 01/2005


na prevádzkovanie telemetrických rádiových zariadení prevádzkovaných na vyhradených frekvenciách 448,070 MHz a 448,170 MHz (ďalej len „rádiové zariadenia“).

Toto povolenie oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia bez individuálneho povolenia na základe splnenia týchto podmienok:

Podmienky na prevádzkovanie rádiových zariadení:

1. Základné technické podmienky:

Povolenie platí výlučne pre zariadenia so zabudovanou anténou, alebo anténou určenou výrobcom,meranou spolu so zariadením, ktorá zaručuje dodržanie povoleného ERP max. Rádiové zariadenie nesmie byť prevádzkované s prídavnými zosilňovačmi vysokofrekvenčného výkonu a s prevádzačmi. Prevádzka s trvalým vysielaním nie je povolená. Pomer doby vysielania k dobe prestávky musí byť menší ako 1:10, pričom dĺžka jedného vysielania nesmie presiahnuť viac ako 10 sekúnd.

Kanálový raster: 20 kHz
Šírka pásma zabraného vysielaním 14 kHz
Frekvencie: 448,070 MHz, 448,170 MHz
ERP max.: 500 mW
2. Technické parametre zariadení odpovedajú štandardu ETSI (European Telecommunications Standards Institute) - EN 300 220 –1 V1.3.1 (2000-09).
3. Rádiové zariadenia spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
4. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
5. Je zakázané na rádiových zariadeniach robiť akékoľvek mechanické alebo elektrické úpravy, pripojovať iné vonkajšie antény ako uvedené výrobcom.
6. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
7. Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

Toto povolenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 7.1.2005

Ing. Milan Luknár
predseda