VPR č. 02/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností,

                                                              vydáva

                          podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                  všeobecné povolenie
                                                    č. VPR – 02/2005


na prevádzkovanie občianskych rádiostaníc, t.j. vysielacích rádiových zariadení s malým výkonom, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 27 MHz (tzv. pásmo CB[i]), určených na rádiové spojenie fyzických alebo právnických osôb (ďalej len „prevádzkovatelia“).

Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie ERC/DEC/(98)16[ii] a oprávňuje prevádzkovateľov prevádzkovať na území Slovenskej republiky občianske rádiostanice za týchto podmienok:

1. Občianske rádiostanice môžu pracovať na frekvenciách (v kanáloch), uvedených v tabuľke:
Čísla kanálov a prevádzkové frekvencie pre občianske rádiostanice v pásme 27 MHz
Kanál č. Nosná frekvencia (MHz) Kanál č. Nosná frekvencia (MHz) Kanál č. Nosná frekvencia (MHz)
1 26,965 21 27,215 70 26,855
2 26,975 22 27,225 71 26,865
3 26,985 23 27,255 72 26,875
4 27,005 24 27,235 73 26,885
5 27,015 25 27,245 74 26,895
6 27,025 26 27,265 75 26,905
7 27,035 27 27,275 76 26,915
8 27,055 28 27,285 77 26,925
9 27,065 29 27,295 78 26,935
10 27,075 30 27,305 79 26,945
11 27,085 31 27,315 80 26,955
12 27,105 32 27,325 - -
13 27,115 33 27,335 - -
14 27,125 34 27,345 - -
15 27,135 35 27,355 - -
16 27,155 36 27,365 - -
17 27,165 37 27,375 - -
18 27,175 38 27,385 - -
19 27,185 39 27,395 - -
20 27,205 40 27,405 - -
2. Vo frekvenčných kanáloch podľa bodu 1 je povolené vysielať telefóniu s frekvenčnou alebo fázovou moduláciou (trieda vysielania F3E, resp. G3E, ak ďalej nie je uvedené inak) s maximálnym vysokofrekvenčným výkonom koncového stupňa vysielača občianskej rádiostanice do 4 W. Technické vlastnosti týchto občianskych rádiostaníc musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 135, resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
3. Vysielanie s amplitúdovou moduláciou s dvomi postrannými pásmami (trieda vysielania A3E) je povolené do 31.12.2005, pričom maximálny vysokofrekvenčný výkon koncového stupňa vysielača občianskej rádiostanice nesmie prekročiť 1 W. Technické vlastnosti týchto občianskych rádiostaníc musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 433, resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
4. Občianske rádiostanice spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z.[iii]
5. Vysielanie a príjem sa musí uskutočňovať na tom istom kanáli (simplexná prevádzka). Vysielať správy je povolené len formou otvorenej reči alebo prenosom digitálnych údajov. Pri nadväzovaní spojenia je možné používať zariadenia na vysielanie a príjem tónovej selektívnej voľby.
6. Kanál č. 9 je vyhradený na prenos informácií so zvláštnou dôležitosťou (tiesňové volania, oznámenia trestných činov a pod.). Na prenos digitálnych údajov (druh vysielania F2D, F3D) sú určené kanály č. 24, 25, 76 a 77. Na prevádzku opakovačov sú určené kanály č. 3, 15 a 33. Kanál č. 1 sa odporúča využívať ako zvolávací kanál.
7. K občianskym rádiostaniciam sa môžu pripojovať len také prídavné zariadenia, ktoré neovplyvnia ich základné technické vlastnosti (maximálny vysokofrekvenčný výkon, maximálny frekvenčný zdvih, maximálne nežiadúce vysokofrekvenčné vyžarovanie).
8. Pri prevádzke občianskych rádiostaníc sa nesmú používať prídavné zosilňovače vysokofrekvenčného výkonu, utajovače hovorov a prevádzače.
9. K občianskym rádiostaniciam, vybaveným konektorom na pripojenie externej antény, sa môžu pripojovať všetky typy antén okrem smerových antén so ziskom v horizontálnej rovine.
10. Občianske rádiostanice sa môžu používať ako základňové alebo pohyblivé / prenosné stanice. Nesmú sa používať na palube lietadiel, ani ako lietadlové alebo letecké stanice.
11. Občianske rádiostanice sa nesmú pripojovať priamo ani nepriamo na verejné elektronické komunikačné siete a nesmú sa používať na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. Nesmú sa prevádzkovať v spojení s družicami.
12. Na občianskych rádiostaniciach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom.
13. Ak nedodržanie stanovených vlastností nastalo v dôsledku závady na rádiovom zarioadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie bezodkladne vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
14. Prevádzkovanie občianskych rádiostaníc pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
15. Pri prenose digitálnych údajov sa na označenie vysielania použije postupnosť znakov v tvare SKAXXX, kde:

 • SK je označenie Slovenskej republiky
 • A je číslo, určujúce miesto trvalého pobytu (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) prevádzkovateľa občianskej rádiostanice podľa tabuľky:  
  A Kraj A Kraj
  1 Bratislavský 5 Banskobystrický
  2 Trnavský 6 Žilinský
  3 Nitriansky 7 Košický
  4 Trenčiansky 8 Prešovský
 • Pre označenie uzlu a schránky je vyhradená číslica 0.
 • Pre skúšobnú a testovaciu prevádzku je vyhradená číslica 9.
 • XXX je vlastná identifikačná značka prevádzkovateľa zariadenia, odporúča sa použiť skratka jeho mena alebo priezviska.
16. Občianske rádiostanice, prevádzkované na základe tohto povolenia a označené značkou CEPT PR 27 X, sa môžu používať aj v zahraničí v krajinách, ktoré prijali odporúčanie T/R 20-09[iv]. Zoznam týchto krajín a im zodpovedajúce skratky X, označujúce krajinu, ktorá schválila typ občianskej rádiostanice na prevádzku, je uvedený v prílohe č. 1.
17. Občianske rádiostanice, prevádzkované na základe tohto povolenia je možné používať v krajinách (príloha č. 2), ktoré uzavreli mnohostrannú dohodu o povolení krátkodobej prevádzky zariadení, na základe cirkulačnej karty, ktorú vydáva úrad na základe žiadosti vlastníka zariadenia do 31.12. 2005.
18. Cudzí štátni príslušníci môžu doviezť a počas pobytu na území Slovenskej republiky na základe tohto povolenia prevádzkovať len občianske rádiostanice, ktoré sú vybavené uvedenou značkou CEPT PR 27 X, alebo ktorým bola vydaná cirkulačná karta. Týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti, vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov (Colný zákon).
19. Pri prevádzke občianskych rádiostaníc sa zakazuje vysielať správy, ktoré by mohli porušovať všeobecne záväzné právne predpisy, správy a relácie s povahou reklamného alebo rozhlasového vysielania a neslušné a vulgárne výrazy.
20. Prevádzka občianskych rádiostaníc podľa tohto povolenia nemá zaručenú ochranu proti rušeniu spôsobenému inými elektronickými komunikačnými zariadeniami alebo službami prevádzkovanými podľa zákona.
21. Prevádzka občianskych rádiostaníc nesmie spôsobovať rušenie iných elektronických komunikačných zariadení alebo služieb, ktoré sú prevádzkované podľa zákona.
22. Prevádzkovatelia občianskych rádiostaníc majú pri využívaní povolených frekvenčných kanálov rovnaké práva. Na zabránenie vzájomného rušenia sú povinní prejavovať pri prevádzke rádiostaníc vzájomnú ohľaduplnosť a prípadné rušenie riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ rušenie vzniklo nedodržaním podmienok stanovených na prevádzku zariadenia, náklady na odstránenie rušenia nesie prevádzkovateľ tohto zariadenia, inak ich nesie prevádzkovateľ zariadenia, uvedeného do prevádzky neskôr.
23. Občianske rádiostanice a ich prevádzkovatelia podliehajú dohľadu podľa § 37 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
24. Týmto povolením sa ruší všeobecné povolenie č. VPR – 1/2000 (č.r. 6945/2000), uverejnené vo vestníku Spravodajca MDPT SR, čiastka 6 z 15. decembra 2000.
25. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 13.5. 2005

Ing. Milan Luknár
predseda

                       Príloha č. 1 ku všeobecnému povoleniu č. VPR – 02/2005

Prehľad krajín, ktoré prijali odporúčanie CEPT T/R 20-09[v]

Krajina Skratka Krajina Skratka
Belgicko B Maďarsko H
Bulharsko BG Nemecko D
Česká republika CZ Nórsko N
Dánsko DK Portugalsko P
Estónsko EST Rakúsko A
Fínsko FI Slovensko SK
Francúzsko F Slovinsko SVN
Holandsko NL Španielsko E
Chorvátsko HR Švédsko S
Írsko IRL Švajčiarsko CH
Island IS Taliansko I
Lichtenštajnsko FL Veľká Británia GB
Lotyšsko LIT    

                          Príloha č. 2 ku všeobecnému povoleniu č. VPR – 02/2005

Skratka Krajina
B Belgicko
F Francúzsko
D Nemecko
FL Lichtenštajnsko
P Portugalsko
E Španielsko
CH Švajčiarsko

[i] Citizens Band („občianske pásmo“).

[ii] Rozhodnutie Európskeho rádiokomunikačného výboru (ERC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) z 23. novembra 1998 o vyňatí zariadení CEPT PR-27 z režimu individuálneho povoľovania.

[iii] Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

[iv] Odporúčanie Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) č. T/R 20-09 (Chester 1990) „Rádiové zariadenia PR 27, určené na hlasovú rádiovú komunikáciu na krátke vzdialenosti v pásme 27 MHz“.

[v] Údaje ku 15. 10. 2004. Aktuálny zoznam je možné získať na internetovej stránke Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO) na adrese www.ero.dk net.