VPR č. 03/2005

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v elektronických komunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu elektronických komunikácií

                                                           vydáva

                          podľa §12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

                                                 všeobecné povolenie
                                                   č. VPR – 03/2005


na prevádzkovanie povelových súprav pre nevidiacich a slabozrakých na vyhradených frekvenciách
                    87,050 MHz a 87,100 MHz (ďalej len „rádiové zariadenia“).

Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické osoby ako aj právnické osoby (ďalej len „prevádzkovatelia“) prevádzkovať na území Slovenskej republiky uvedené rádiové zariadenia za; týchto podmienok:

1. Zariadenia sú určené na prevádzkovanie povelových vysielačov pre nevidiacich a slabozrakých na frekvenciách 87,050 MHz a 87,100 MHz s kanálovým odstupom 12,5 kHz so šírkou pásma zabraného vysielaním maximálne 8,5 kHz.
2. Zariadenia môžu byť vybavené len integrovanou (vstavanou) anténou, maximálny vyžiarený výkon (e.r.p.) je 200 mW.
3. Technické vlastnosti zariadení sú v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 220 resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.
4. Zariadenie spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 Nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.
5. Na zariadeniach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické parametre, pripojovať vysokofrekvenčné zosilňovače alebo vonkajšie antény.
6. Prevádzka s trvalým vysielaním nie je povolená.
7. Pomer doby vysielania k dobe prestávky musí byť menší ako 1:10, pričom dĺžka jedného vysielania nesmie presiahnuť viac ako 10 sekúnd.
8. Rádiové zariadenia prevádzkované na základe tohto povolenia nemajú právo na ochranu pred rušením inými zariadeniami oprávnenými pracovať na uvedených frekvenciách.
9. Ak nedodržanie stanovených parametrov nastalo v dôsledku závady na rádiovom zariadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.
10. Prevádzkovanie rádiových zariadení pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.
11. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave 8.6. 2005

Ing. Milan Luknár
predseda