VPT – 1/2001

                         TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                             Jarošova 1, 830 08 BratislavaTelekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako povoľujúci orgán podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách) v znení neskorších predpisov, vydáva podľa ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a § 12 zákona o telekomunikáciách v súlade s ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii

                                                    VŠEOBECNÉ POVOLENIE

                                                            č. VPT-1/2001

zrušené 6. apríla 2004! VP nahradilo VP 1/2004, neskôr VP 1/2005.

na zriaďovanie a prevádzkovanie verejných telekomunikačných sietí, určených na jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych signálov po vedení a na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby retransmisie rozhlasových a televíznych programových služieb v káblových distribučných systémoch.

Článok 1

                                               Všeobecné ustanovenia


1. Káblový distribučný systém (ďalej len KDS) je verejná telekomunikačná sieť určená výhradne na jednosmerné šírenie (retransmisiu) rozhlasových a televíz­nych signálov po kábloch, pričom rozvod signálov od výstupu hlavnej stanice k účastníkom je zabezpečený pevnou distribučnou sieťou s aktívnymi prvkami. Tomuto všeobecnému povoleniu podlieha aj spojenie niekoľkých spoločných televíznych antén do jedného systému KDS s použitím aktívneho prvku 1,2.

2. MMDS (Multichanel Multipoint Distribution System) je verejná telekomunikačná sieť určená výhradne na jednosmerné šírenie (retransmisiu) rozhlasových a televíz­nych signálov, v ktorom rozvod signálov od výstupu hlavnej stanice k účastníkom je zabezpečený vysielacím rádiovým zariadením.

3. Zriaďovaním verejnej telekomunikačnej siete pre účely článku 3 tohto povolenia sa rozumie činnosť smerujúca k stavu, kedy je sieť pripravená na prevádzku tak, aby po nej bolo možné poskytovať telekomunikačnú službu.

4. Prevádzkou verejnej telekomunikačnej siete sa rozumie prenos signálov od hlavnej stanice k účastníkom bez ohľadu na to, či sa jedná o skúšobnú alebo trvalú prevádzku.

5. Poskytovaním telekomunikačnej služby pre účely tohto všeobecného povolenia sa rozumie retransmisia súboru rozhlasových a televíznych programových služieb podľa zákona 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii (ďalej len zákon o vysielaní a retransmisii).

6. Toto všeobecné povolenie sa nevzťahuje na zriaďovanie a prevádzku vysielacích rádiových zariadení systémov MMDS, ani na poskytovanie služby zariadeniami a sieťami MMDS. Poskytovanie služby takýmito systémami je možné výlučne na základe licencie podľa § 15 ods. 1 zákona o telekomunikáciách, v ktorej sú vymedzené frekvencie na tento účel a na základe povolenia rádiového zariadenia podľa § 36 a 37 zákona o telekomunikáciách.

7. Zriaďovať a prevádzkovať verejnú telekomunikačnú sieť, ktorou sa budú prenášať aj informácie, ktoré nemajú charakter TV a R vysielania, je možné výlučne na základe povolenia alebo licencie udelenej podľa § 11 ods. 1 a § 15 ods. 1 zákona o telekomunikáciách. Výnimkou je prenos informácií na technické zabezpečenie činnosti KDS, ktoré sú prístupné len prevádzkovateľovi KDS a orgánom štátneho dohľadu.

8. Týmto všeobecným povolením nie sú dotknuté povinnosti prevádzkovateľov retransmisie podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. K žiadosti o registráciu retransmisie podľa zákona č. 308/2000 Z.z. je potrebné predložiť potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia a priložiť údaje a prílohy o špecifikácii telekomunikačnej siete: adresa hlavnej stanice, územný rozsah telekomunikačnej siete, zoznam vstupných a výstupných televíznych kanálov a rozhlasových frekvencií, plánovaný počet prípojok.

Pre účely § 59. ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (oznam o začatí retransmisie) je potrebné doručiť Rade pre vysielanie a retransmisiu "Potvrdenie o doručení oznámenia o začiatku poskytovania verejnej telekomunikačnej služby jednosmerného šírenia televíznych a rozhlasových programových služieb po vedení" podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia.

9. Týmto všeobecným povolením nie sú dotknuté povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov telekomunikačných sietí podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

10. Za dodržiavanie jednotlivých ustanovení vyplývajúcich z tohoto všeobecného povolenia sú zodpovedné fyzické a právnické osoby registrované podľa tohto povolenia.

                                                              Článok 2
                                         Podmienky všeobecného povolenia


1. Zriaďovať a prevádzkovať verejnú telekomunikačnú sieť pre účely retransmisie a poskytovať telekomunikačnú službu podľa tohoto všeobecného povolenia na území Slovenskej republiky je oprávnená fyzická alebo právnická osoba, ktorá splnila všetky podmienky tohoto povolenia a za podmienok stanovených týmto povolením, pričom sa vyžaduje registrácia podľa čl. 3 tohto povolenia.

2. Pred začatím prevádzky a poskytovania služby predloží žiadateľ príslušnému odboru štátneho dohľadu doklad o splnení podmienok týkajúcich sa prevádzky (príloha 2) - protokol o meraní parametrov rozvodu, obchodné podmienky podľa § 273 obchodného zákonníka a všeobecné podmienky poskytovania služby podľa § 40 zákona o telekomunikáciách a termín začiatku prevádzky.

3. Za bezpečnú prevádzku zariadenia v plnom rozsahu zodpovedá prevádzkovateľ.

4. Technické parametre KDS musia spĺňať normu STN EN 50083-7, STN 36 7211 (1. časť), STN 34 2820, STN 34 1390, STN 34 1010, ako aj ďalšie súvisiace normy a predpisy.

5. Na zriaďovanie, rozširovanie, rekonštrukciu a prevádzku musia byť použité len zariadenia, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti zariadenia na šírenie TV a R signálov podľa § 34 ods. 1 zákona o telekomunikáciách.

6. Programové služby vysielateľov na základe zákona musia byť v KDS rozvádzané v normalizovaných frekvenčných pásmach podľa STN 367211 časť 1, čl. 12. Signály musia byť prenášané s nezmeneným informačným obsahom.

7. Prevádzkovateľ je povinný vytvoriť systém pre vybavovanie hlásení porúch s uvedením termínov na ich odstránenie, pričom tieto termíny musia byť uvedené v zmluvách so zákazníkmi na odber ponúkaných služieb.

8. KDS nesmie spôsobiť škodlivé rušenie povolených rádiokomunikačných služieb, ktorým sú frekvencie a frekvenčné pásma pridelené podľa pravidiel uvedených v národnej frekvenčnej tabuľke. KDS nemá nárok na ochranu pred rušením týmito rádiokomunikačnými službami. Prevádzkovanie KDS podlieha ustanoveniam § 48 zákona o telekomunikáciách.

9. KDS je možné uvádzať do prevádzky aj po etapách, pri dodržaní všetkých podmienok tohoto všeobecného povolenia pri každej etape realizácie KDS.

10. Každú zmenu údajov uvedených v prihláške na registráciu musí registrovaná osoba do 30 dní od jej vzniku oznámiť na miestne príslušný odbor štátneho dohľadu TÚ SR. Pri zmene vlastníckych práv registrácia neprechádza na nový subjekt. Nový subjekt sa musí zaregistrovať podľa tohto povolenia.

                                                              Článok 3
                                                            Registrácia

1. Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa tohto povolenia, predloží žiadosť o registráciu podľa prílohy 1 do 30 dní od začatia zriaďovania verejnej telekomunikačnej siete pre retransmisiu.

2. Prihláška na registráciu sa predkladá na miestne príslušný odbor štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR na predpísanom tlačive. Tento po overení prihlášky a po preukázaní úhrady príslušného správneho poplatku podľa zákona č.145/95 Z.z. v platnom znení potvrdí platnosť registrácie na časti B prihlášky.

Prihláška na registráciu musí obsahovať:
 • obchodné meno podnikateľa vykonávajúceho telekomunikačnú činnosť podľa ustanovení obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení,
 • identifikačné údaje žiadateľa (u fyzických osôb meno a adresu, u právnických osôb obchodné meno a sídlo),
 • adresu umiestnenia hlavnej stanice,
 • zoznam vstupných a výstupných TV kanálov a rozhlasových frekvencií hlavnej stanice, s označením zdroja šírenej programovej služby (prijímaného vysielača), programových služieb prevádzkovateľov zo zákona a prevádzkovateľov vykonávajúcich činnosť na základe licencie,
 • plánovaný počet prípojok,
 • časový harmonogram postupného uvádzania do prevádzky ak sa sieť realizuje po etapách,
 • všeobecné podmienky poskytovania služieb podľa ustanovení § 39,40 a 41 zákona o telekomunikáciách a obchodné podmienky podľa § 273 obchodného zákonníka,
 • doklad o úhrade správneho poplatku za registráciu.
                                                               Článok 4
                                                          Štátny dohľad

1. Telekomunikačné siete a zariadenia povolené týmto všeobecným povolením podliehajú výkonu štátneho dohľadu podľa § 50 zákona o telekomunikáciách.

2. Prevádzkovatelia sú povinní umožniť pracovníkom štátneho dohľadu prístup ku všetkým častiam kontrolovaného systému, poskytnúť potrebné doklady, najmä projektovú dokumentáciu, polohopis a územný rozsah KDS, blokovú schému KDS so zoznamom použitých zariadení, kanálový raster, všeobecné podmienky poskytovania služieb podľa ustanovení § 39,40 a 41 zákona o telekomunikáciách a obchodné podmienky podľa § 273 obchodného zákonníka , protokol o meraní parametrov systému prípadne ďalšie doklady. Sú povinní tiež zabezpečiť účasť svojho zástupcu pri kontrole.

3. Miestne príslušný odbor štátneho dohľadu TÚ SR je oprávnený vydávať prevádzkovateľovi príkazy na odstránenie zistených závad. Zistené závady je prevádzkovateľ povinný odstrániť v určenom termíne.

4. Prevádzkovateľ KDS musí uchovávať dokumentáciu skutočného prevedenia KDS vrátane vykonaných zmien po celú dobu existencie KDS. Podmienky pre prevádzkovateľa MMDS sú stanovené v licencii na poskytovanie telekomunikačnej služby a v povolení rádiového prostriedku.

                                                                Článok 5
                                                         Cenová regulácia


1. Rozsah a pôsobnosť TÚ SR, ako orgánu štátnej správy v oblasti cien je stanovený v § 4 ods. 1,2 a 3. Písm. d) zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a v § 32 zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách.

2. Cena za poskytovanie služby musí zodpovedať platným cenovým predpisom, platným rozhodnutiam o regulácii cien a nesmie byť dohodnutá neprimeraná cena (§ 12 zákona č. 18/96 Z.z. o cenách).

3. Konanie vo veci porušenia cenovej disciplíny sa riadi ustanoveniami § 18 zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v platnom znení..

                                                                 Článok 6
                                                                 Sankcie


Výška pokút podnikateľom alebo právnickým osobám, vykonávajúcim telekomunikačnú činnosť v rozpore s týmto povolením je stanovená v § 51 a § 52 zákona o telekomunikáciách.

                                                                   Článok 7
                                                       Záverečné ustanovenia

1. Úrad má právo obmedziť alebo zrušiť toto všeobecné povolenie v súlade s § 12 zákona o telekomunikáciách.

2. KDS, ktoré boli zriadené a prevádzkované pred účinnosťou tohoto všeobecného povolenia na základe individuálneho povolenia na zriadenie a povolenia na prevádzkovanie KDS vydaných orgánmi TÚ SR alebo na základe rozhodnutia o predbežných podmienkach, môžu byť ďalej prevádzkované za podmienky registrácie podľa čl. 3 ods. 2 tohto povolenia, ak spĺňajú podmienky uvedené v tomto povolení. Registrácia sa musí uskutočniť najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto povolenia.

3. Podľa zákona č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov je vlastník KDS povinný poskytovať všetky údaje na štátne štatistické zisťovania podľa potrieb Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Tieto údaje je povinný poskytovať úplne, správne, pravdivo a bezplatne. Neposkytnutie týchto údajov sa kvalifikuje ako porušenie ustanovených podmienok a sankcionuje sa podľa príslušných ustanovení zákona č. 195/2000 Zb. o telekomunikáciách v platnom znení.

4. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť pätnásty deň od jeho vyhlásenia vo vestníku ministerstva.

V Bratislave 30.4. 2001

                                                                                           Ing. Milan Luknár

                                                                                             predseda TÚ SRPoznámka: VP bolo vyhlásené 25. mája 2001 vo vestníku Spravodajca MDPT SR.1, STN 36 7211 časť 1. Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov


2 STN 36 7211 časť 2. Spoločný príjem a rozvod televíznych a rozhlasových signálov


Príloha 1.                                                                                                                Časť A
                        TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                                              Prihláška na registráciu


zriaďovania a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete určenej výhradne na jednosmerné šírenie TV a rozhlasových programových služieb a na šírenie týchto programových služieb prostredníctvom siete KDS

evidenčné číslo: ........

1. Údaje o žiadateľovi:

žiadateľ : .................................................................................................................

obchodné meno: .................................................................................................................

sídlo:.........................................................................................................................................

IČO...........................................................................................................................................

2. Údaje o telekomunikačnej sieti:

adresa umiestnenia hlavnej stanice........................................................................

územný rozsah telekomunikačnej siete ( názov obce, jej miestnych častí alebo ulíc, obcí alebo oblastí v ktorých sa bude služba poskytovať - je možné uviesť v prílohe)

.................................................................................................................................................

Vyhlasujem týmto, že budem poskytovať služby retransmisie TV a rozhlasových programových služieb podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 vydaného TÚ SR.

                                      Dátum, podpis (pečiatka)

Prílohy :
 • výpis z obchodného registra, živnostenské oprávnenie,
 • zoznam vstupných a výstupných TV kanálov a rozhlasových frekvencií hlavnej stanice s označením zdroja šíreného programu (prijímaného vysielača), programov vysielateľov na základe zákona a vysielateľov, vykonávajúcich činnosť na základe licencie,
 • všeobecné podmienky poskytovania služieb podľa ustanovení § 39,40 a 41 zákona o telekomunikáciách a obchodné podmienky podľa § 273 obchodného zákonníka,
 • plánovaný počet prípojok,
 • časový harmonogram postupného zavádzania do prevádzky.
K prihláške na registráciu je nutné doložiť doklad o úhrade správneho poplatku v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov ( v čase nadobudnutia účinnosti 2000,- Sk ).


Príloha 1.                                                                             Časť B

                             TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
                        POTVRDENIE REGISTRÁCIE TELEKOMUNIKAČNEJ ČINNOSTI

Odbor štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR potvrdzuje platnosť registrácie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie služby retransmisie televíznych a rozhlasových služieb prostredníctvom siete KDS podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 vydaného TÚ SR

žiadateľovi : .........................................

adresa: ..........................................................................................................................................

číslo registrácie: ...........................................................................................................................


.........................................................                          .........................................................
dátum registrácie podpis                                                  (pečiatka) odboru TÚ SRPríloha 2.                                                                               Časť A
                                                             Oznámenie

o začiatku poskytovania verejnej telekomunikačnej služby jednosmerného šírenia televíznych a rozhlasových programových služieb po vedení (KDS)

1. Údaje o poskytovateľovi služby:

Meno, názov : .................................................................................................................

obchodné meno: .................................................................................................................

sídlo:........................................................................................................................................

IČO.........................................................................................................................................

2. Údaje o registrácii telekomunikačnej siete:

číslo a dátum registrácie:.....................................................................

3. Začiatok poskytovania služby: ...................................................................

                                                      Dátum, podpis (pečiatka)

Prílohy :
 • Protokol o meraní rozvodu
 • všeobecné podmienky poskytovania služieb podľa § 40 zákona o telekomunikáciach
 • obchodné podmienky podľa §273 obchodného zákonníka

Príloha 2.                                                                                  Časť B


                                              Potvrdenie o doručení oznámenia


o začiatku poskytovania verejnej telekomunikačnej služby jednosmerného šírenia televíznych a rozhlasových programových služieb po vedení (KDS)


Odbor štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR potvrdzuje doručenie oznámenia podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 vydaného TÚ SR

žiadateľovi : .........................................

adresa: ..........................................................................................................................................

číslo registrácie : .........................................................................................................................

začiatok poskytovania verejnej telekomunikačnej služby......................................


.................................................                                  ...........................................................

dátum registrácie podpis                                                    (pečiatka) odboru TÚ SR