VPT – 1/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon") v platnom znení, vydáva podľa ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a § 12 zákona

                                                VŠEOBECNÉ POVOLENIE
                                                      č. VPT-1/2003


                zrušené 6. apríla 2004! VP nahradilo VP 1/2004, neskôr VP 1/2005.

  na poskytovanie verejných telekomunikačných služieb prenosu dát (ďalej len "služba")

Toto všeobecné povolenie (ďalej len "povolenie") oprávňuje právnické alebo fyzické osoby poskytovať na území Slovenskej republiky pre užívateľov verejnú telekomunikačnú službu prenosu dát za dodržania podmienok uvedených v tomto povolení.

Službu prenosu dát možno poskytovať medzi koncovými bodmi verejných telekomunikačných sietí.

Služba prenos dát je verejná telekomunikačná služba, ktorá spočíva v prenose dát medzi koncovými bodmi dátových telekomunikačných sietí prostredníctvom pevných okruhov, alebo systémov založených na prepínaní okruhov, paketov, rámcov alebo buniek.

                                                                Čl. 1

                                         Podmienky poskytovania služby


1. Poskytovateľ služby podľa tohto povolenia je povinný sa riadiť právnymi predpismi a normami, platnými na území Slovenskej republiky a podmienkami stanovenými týmto povolením, najmä:
  • zákonom č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách,
  • zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení,
  • zákonom č. 322/1992 Z. z. o štátnej štatistike.
  • zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
  • normami ETSI,
  • odporúčaniami ITU-T.
2. Za dodržiavanie jednotlivých ustanovení vyplývajúcich z tohoto všeobecného povolenia sú zodpovedné fyzické alebo právnické osoby registrované podľa tohto povolenia.

3. Minimálne 6 mesiacov pred termínom ukončenia poskytovania služieb je poskytovateľ služby povinný oznámiť túto skutočnosť úradu a užívateľom služieb.

4. Poskytovateľ služby je povinný poskytovať podľa zákona č. 322/1992 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov všetky údaje na štátne zisťovania podľa potrieb úradu.

5. Poskytovateľ služby je povinný poskytovať službu za rovnakých podmienok pre všetkých užívateľov.

6. Poskytovateľ služby nesie plnú zodpovednosť za kvalitu poskytovanej služby v rozsahu v akom ju môže ovplyvniť. Je povinný k dátumu začatia prevádzky vypracovať všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona, vrátane reklamačných pravidiel a cenníku služby. Je povinný preukázateľne oboznámiť užívateľov služby s pravidlami o jej používaní, cenách, kvalite služby a o spôsobe vybavovania prípadných sťažností na nekvalitné poskytovanie služby.

7. Poskytovateľ služby je povinný oznámiť úradu všetky zmeny týkajúce sa registrácie podľa tohto povolenia do 15 dní od vzniku týchto zmien.

8. Poskytovateľ služby je povinný podľa § 9 zákona vytvoriť systém ochrany informácií a dát pred ich zneužitím.

9. Poskytovateľ služby je povinný zdržať sa akýchkoľvek aktivít vedúcich k obmedzovaniu hospodárskej súťaže alebo k zneužitiu účasti na nej.

10. Poskytovateľ služby je povinný viesť účtovníctvo o telekomunikačných činnostiach oddelene. Prevádzkovateľ nesmie prerozdeľovať finančné prostriedky, zvýhodňovať ani znevýhodňovať telekomunikačné činnosti prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných činností, alebo do iných činností.

11. Poskytovateľ služby je povinný poskytnúť úradu na požiadanie doklady, dokumentáciu, informácie a údaje súvisiace s podmienkami všeobecného povolenia potrebné na výkon štátneho dohľadu v telekomunikáciách a umožniť úradu kontrolu na mieste v rozsahu nevyhnutnom na overenie ich dodržiavania.

12. Poskytovateľ služby je povinný písomne informovať úrad o prevode rozhodujúceho podielu svojho majetku na inú právnickú osobu do 15 dní odo dňa prevodu.

                                                                 Čl. 2

                                                           Registrácia


1. Podľa ustanovenia § 14 zákona je poskytovateľ služby povinný podať prihlášku na registráciu činnosti vykonávanej podľa tohto všeobecného povolenia do 30 dní odo dňa začatia jej poskytovania.

2. Prihláška na registráciu sa predkladá na predpísanom tlačive miestne príslušnému odbor štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR (podľa kraja). Tento po overení prihlášky a po preukázaní úhrady príslušného správneho poplatku potvrdí platnosť registrácie na časti B prihlášky.

3. Na držiteľa licencie oprávňujúcej na vykonávanie telekomunikačných činností podľa tohto všeobecného povolenia vydanej predo dňom platnosti tohto všeobecného povolenia sa nevzťahuje povinnosť registrácie podľa bodu 1 tohto článku.

Prihláška na registráciu musí obsahovať:
  • obchodné meno poskytovateľa služby podľa § 9 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení,
  • všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona

                                                                Čl. 3

                                                  Záverečné ustanovenia


1. Úrad má právo zmeniť alebo zrušiť toto všeobecné povolenie v súlade s § 12 zákona. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie poskytovanie týchto služieb.

2. Telekomunikačné služby, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie poskytované pred účinnosťou tohoto všeobecného povolenia na základe rozhodnutia o predbežných podmienkach, môžu byť ďalej poskytované za podmienky registrácie podľa čl. 2 tohto povolenia, ak spĺňajú podmienky uvedené v tomto povolení.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.V Bratislave 1.10. 2003

                                                  Ing. Milan Luknár v.r.
                                                          predseda

                                              Prihláška na registráciuword
                      na poskytovanie telekomunikačných služieb prenosu dátČASŤ A
poskytovateľ služby:


a) vyplní fyzická osoba :
Meno a priezvisko ..........................................................................................................
Štátna príslušnosť ..........................................................................................................
Trvalý pobyt ..........................................................................................................
Rodné číslo ..........................................................................................................
Obchodné meno ..........................................................................................................

b) vyplní právnická osoba:
Obchodné meno ..........................................................................................................
Právna forma ..........................................................................................................
Sídlo ..........................................................................................................
IČO ..........................................................................................................
Územný rozsah poskytovanej služby:................................................................................
Dátum začatia poskytovania služby:...............................................................................

Prehlasujem týmto, že budem poskytovať telekomunikačnú službu v súlade s podmienkami všeobecného povolenia č. VPT-1/2003.

Dňa :
.......................................................

podpis (pečiatka)


K prihláške na registráciu je nutné priložiť:

  • doklad o úhrade správneho poplatku (alebo kolok) v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov (v č ase nadobudnutia úč innosti tohto povolenia 2000 Sk),
  • všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona a obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka v platnom znení.
ČASŤ B

Úrad potvrdzuje platnosť registrácie na poskytovanie telekomunikačnej služby v súlade

s podmienkami všeobecného povolenia č. VPT-1/2003.
poskytovateľ služby :.....................................................................................................
sídlo: ................................................................................................................................
Územný rozsah poskytovanej služby:..............................................................................
Evidenčné číslo : .............................
Dňa:
.....................................................

podpis (pečiatka)