VPT – 2/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako povoľujúci orgán podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, (ďalej len zákon) vydáva podľa ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a § 12 zákona o telekomunikáciách

VŠEOBECNÉ POVOLENIE

č. VPT-2/2001


zrušené 6. apríla 2004!

na poskytovanie telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovej služby prenosu hlasu prostredníctvom siete INTERNET (VoIP) bez využívania obmedzených zdrojov (§ 28 zákona).

Toto všeobecné povolenie (ďalej len povolenie) oprávňuje právnické alebo fyzické osoby poskytovať na území Slovenskej republiky pre užívateľov verejnú telekomunikačnú dátovú službu sprostredkovanie prístupu do siete internet a dátovú službu prenosu hlasu prostredníctvom siete internet (ďalej len služba) za dodržania podmienok uvedených v tomto povolení.

Čl. 1

Všeobecné podmienky


1. Poskytovateľ služby podľa tohto povolenia je povinný sa riadiť právnymi predpismi a normami, platnými na území Slovenskej republiky a podmienkami stanovenými týmto povolením, najmä:
  • zákonom č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách,
  • zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení,
  • zákonom č. 322/1992 Z. z. o štátnej štatistike.
2. Prístup užívateľov k službe bude zabezpečený prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete, vlastnej siete poskytovateľa, prostredníctvom prenajatých prístupových prostriedkov alebo inými prístupovými prostriedkami, pri využívaní ktorých nie je potrebné pridelenie obmedzených zdrojov (§ 28 zákona).

3. Poskytovať službu, ak je na to potrebné pridelenie obmedzených zdrojov (čísla, frekvencie), možno podľa § 15 ods. 1, písm. b) zákona iba na základe licencie vydanej úradom.

4. Za dodržiavanie jednotlivých ustanovení vyplývajúcich z tohoto všeobecného povolenia sú zodpovedné fyzické alebo právnické osoby registrované podľa tohto povolenia.

5. Minimálne 6 mesiacov pred termínom ukončenia poskytovania služieb je poskytovateľ služby povinný oznámiť túto skutočnosť úradu a užívateľom služieb.

Čl. 2

Podmienky pre poskytovanie služby

1. Poskytovateľ služby je povinný poskytovať v zmysle zákona č.322/1992 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov všetky údaje na štátne zisťovania podľa potrieb úradu.

2. Poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby - hlas prostredníctvom siete Internet je podmienené splnením podmienky oneskorenia prenosu väčšieho ako 250 ms, pričom sa vychádza z odporúčaní ITU-G. 114..

3. Poskytovateľ služby je povinný poskytovať službu za rovnakých podmienok pre všetkých užívateľov. Nesmie viazať poskytovanie jedného typu služby na prijatie inej služby, pokiaľ tieto nie sú navzájom technicky a prevádzkovo viazané.

4. Poskytovateľ služby nesie plnú zodpovednosť za kvalitu poskytovanej služby v rozsahu v akom ju môže ovplyvniť. Je povinný vypracovať všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona (k dátumu začatia prevádzky, vrátane reklamačných pravidiel a cenníku služby. Je povinný preukázateľne oboznámiť užívateľov služby s pravidlami o jej používaní, cenách, kvalite služby a o spôsobe vybavovania prípadných sťažností na nekvalitné poskytovanie služby.)

5. Poskytovateľ služby je povinný oznámiť úradu všetky zmeny týkajúce sa registrácie podľa tohto povolenia do 15 dní od vzniku týchto zmien.

6. Poskytovateľ služby nesmie na svoje alebo cudzie servery, ktoré sú prístupné cez internet vedome vkladať informácie, ktorých šírenie je v rozpore s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Ak zistí, že takéto informácie sa dostali na jeho server, je povinný ich čo najrýchlejšie odstrániť, prípadne zamedziť ich ďalšie šírenie.

7. Poskytovateľ služby je povinný v zmysle § 9 zákona vytvoriť systém ochrany užívateľských údajov pred ich zneužitím.

8. Poskytovateľ služby je povinný spolupracovať so súdom, prokuratúrou a inými orgánmi v súlade s § 8 a 9 zákona.

Čl. 3

Štátny dohľad


Úrad vykonáva podľa § 50 zákona štátny dohľad. Poskytovateľ služby je povinný umožniť pracovníkom úradu vykonať kontrolu plnenia povinností a podmienok ustanovených týmto všeobecným povolením a zákonom. V prípade nesplnenia týchto povinností úrad uloží sankciu podľa § 51 alebo § 52 zákona .

Čl. 4

Registrácia

1. Podľa ustanovenia § 14 zákona je poskytovateľ služby povinný podať prihlášku na registráciu činnosti vykonávanej podľa tohto všeobecného povolenia do 30 dní odo dňa začatia jej poskytovania.

2. Prihláška na registráciu sa predkladá na miestne príslušný odbor štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR (podľa kraja) na predpísanom tlačive. Tento po overení prihlášky a po preukázaní úhrady príslušného správneho poplatku potvrdí platnosť registrácie na časti B prihlášky.

Prihláška na registráciu musí obsahovať:
  • obchodné meno poskytovateľa služby podľa ustanovení obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení,
  • všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona a obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka v platnom znení.
Čl. 5

Záverečné ustanovenia


Úrad má právo obmedziť, zmeniť alebo zrušiť toto všeobecné povolenie v súlade s § 12 zákona o telekomunikáciách. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie poskytovanie týchto služieb.

Telekomunikačné služby, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie poskytované pred účinnosťou tohoto všeobecného povolenia na základe príslušných platných povolení, môžu byť ďalej poskytované za podmienky registrácie podľa čl. 4 tohto povolenia, ak spĺňajú podmienky uvedené v tomto povolení.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15 deň od jeho vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.

V Bratislave 20.9.2001

Ing. Milan Luknár

predseda TÚ SRPrihláška na registráciu

na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby - sprostredkovanie prístupu do siete

INTERNET a poskytovanie hlasovej služby prostredníctvom siete internet.

ČASŤ A

poskytovateľ služby:......................................................................................................

sídlo: ...............................................................................................................................

IČO: ..............................................................................................................................

adresa miesta poskytovania služby: .................................................................................

Prehlasujem týmto, že budem poskytovať telekomunikačnú službu v súlade s podmienkami všeobecného povolenia č. VPT-2/2001.

Dňa :

.......................................................

podpis (pečiatka)

K prihláške na registráciu je nutné priložiť:

doklad o úhrade správneho poplatku (alebo kolok) v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov (v č ase nadobudnutia úč innosti tohto povolenia 2000 Sk),

všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona a obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka v platnom znení.

ČASŤ B


Úrad potvrdzuje platnosť registrácie na poskytovanie telekomunikačnej služby v súlade

s podmienkami všeobecného povolenia č. VPT-2/2001.

poskytovateľ služby :.....................................................................................................

sídlo: ................................................................................................................................

adresa miesta poskytovania služby : ..............................................................................

evidenčné číslo : .............................

Dňa:

.....................................................

podpis (pečiatka)