VPT – 2/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon") v platnom znení, vydáva podľa ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a § 12 zákona

                                             VŠEOBECNÉ POVOLENIE
                                                    č. VPT-2/2003

               zrušené 6. apríla 2004! VP nahradilo VP 1/2004, neskôr VP 1/2005.

na poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov (ďalej len "služba")

Službou sa rozumie prenájom transparentnej prenosovej kapacity medzi koncovými bodmi telekomunikačnej siete.

Toto všeobecné povolenie (ďalej len "povolenie") oprávňuje právnické alebo fyzické osoby poskytovať na území Slovenskej republiky verejnú telekomunikačnú službu prenájmu telekomunikačných okruhov za dodržania podmienok uvedených v tomto povolení.

                                                                 Čl. 1

                            Podmienky poskytovania telekomunikačnej služby:


1. Poskytovateľ služby podľa tohto povolenia je povinný sa riadiť právnymi predpismi a normami, platnými na území Slovenskej republiky a podmienkami stanovenými týmto povolením, najmä:
  • zákonom č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách,
  • zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení,
  • zákonom č. 322/1992 Z. z. o štátnej štatistike.
  • zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov,
  • normami ETSI,
  • odporúčaniami ITU-T.
2. Za dodržiavanie jednotlivých ustanovení vyplývajúcich z tohoto všeobecného povolenia sú zodpovedné fyzické alebo právnické osoby registrované podľa tohto povolenia.

3. Minimálne 6 mesiacov pred termínom ukončenia poskytovania služieb je poskytovateľ služby povinný oznámiť túto skutočnosť úradu a užívateľom služieb.

4. Služba môže byť poskytovaná na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom služby a jej užívateľom. Súčasťou zmluvy musia byť najmä špecifikácie technických, prevádzkových a ekonomických podmienok pre poskytovanie a využívanie prenajatých okruhov, technické a iné parametre koncových bodov okruhov.

5. Užívateľ služby prenájmu telekomunikačných okruhov, ktorý je oprávneným poskytovateľom telekomunikačných služieb, môže prenajaté okruhy využívať na poskytovanie týchto služieb.

6. Poskytovateľ služby je povinný poskytovať službu za rovnakých podmienok pre všetkých užívateľov.

7. Poskytovateľ služby nesie plnú zodpovednosť za kvalitu poskytovanej služby v rozsahu v akom ju môže ovplyvniť. Je povinný vypracovať všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona (k dátumu začatia prevádzky, vrátane reklamačných pravidiel a cenníku služby. Je povinný preukázateľne oboznámiť užívateľov služby s pravidlami o jej používaní, cenách, kvalite služby a o spôsobe vybavovania prípadných sťažností na nekvalitné poskytovanie služby.)

8. Poskytovateľ služby je povinný oznámiť úradu všetky zmeny týkajúce sa registrácie podľa tohto povolenia do 15 dní od vzniku týchto zmien.

9. Poskytovateľ služby je povinný v zmysle § 9 zákona vytvoriť systém ochrany užívateľských údajov pred ich zneužitím.

10. Poskytovateľ služby je povinný zdržať sa akýchkoľvek aktivít vedúcich k obmedzovaniu hospodárskej súťaže alebo k zneužitiu účasti na nej.

11. Poskytovateľ služby je povinný viesť účtovníctvo o telekomunikačných činnostiach oddelene. Prevádzkovateľ nesmie prerozdeľovať finančné prostriedky, zvýhodňovať ani znevýhodňovať telekomunikačné činnosti prerozdeľovaním nákladov a výnosov z iných činností, alebo do iných činností.

12. Poskytovateľ služby je povinný poskytnúť úradu na požiadanie doklady, dokumentáciu, informácie a údaje súvisiace s podmienkami všeobecného povolenia potrebné na výkon štátneho dohľadu v telekomunikáciách a umožniť úradu kontrolu na mieste v rozsahu nevyhnutnom na overenie ich dodržiavania.

13. Poskytovateľ služby je povinný poskytovať v zmysle zákona č.322/1992 Zb. o štátnej štatistike v platnom znení všetky údaje na štátne štatistické zisťovania podľa potrieb úradu.

14. Poskytovateľ služby je povinný písomne informovať úrad o prevode rozhodujúceho podielu svojho majetku na inú právnickú osobu do 15 dní odo dňa prevodu.

                                                                 Čl. 2

                                                            Registrácia


1. Podľa ustanovenia § 14 zákona je poskytovateľ služby povinný podať prihlášku na registráciu činnosti vykonávanej podľa tohto všeobecného povolenia do 30 dní odo dňa začatia jej poskytovania.

2. Prihláška na registráciu sa predkladá na predpísanom tlačive miestne príslušnému odboru štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR (podľa kraja). Tento po overení prihlášky a po preukázaní úhrady príslušného správneho poplatku potvrdí platnosť registrácie na časti B prihlášky.

3. Na držiteľa licencie oprávňujúcej na vykonávanie telekomunikačných činností podľa tohto všeobecného povolenia vydanej predo dňom platnosti tohto všeobecného povolenia sa nevzťahuje povinnosť registrácie podľa bodu 1 tohto článku.


Prihláška na registráciu musí obsahovať:
  • obchodné meno poskytovateľa služby podľa § 9 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v platnom znení,
  • všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona.

                                                                 Čl. 3

                                                   Záverečné ustanovenia


1. Úrad má právo zmeniť alebo zrušiť toto všeobecné povolenie v súlade s § 12 zákona. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie poskytovanie týchto služieb.

2. Telekomunikačné služby, na ktoré sa vzťahuje toto povolenie poskytované pred účinnosťou tohoto všeobecného povolenia na základe rozhodnutia o predbežných podmienkach, môžu byť ďalej poskytované za podmienky registrácie podľa čl. 2 tohto povolenia, ak spĺňajú podmienky uvedené v tomto povolení.

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.V Bratislave 1.10. 2003.


                                                                                        Ing. Milan Luknár v.r.
                                                                                                  predseda

                                                Prihláška na registráciuword
na poskytovanie telekomunikačných služieb prenájmu telekomunikačných okruhov


ČASŤ A
poskytovateľ služby:


a) vyplní fyzická osoba :
Meno a priezvisko ..........................................................................................................
Štátna príslušnosť ..........................................................................................................
Trvalý pobyt ..........................................................................................................
Rodné číslo ..........................................................................................................
Obchodné meno ..........................................................................................................

b) vyplní právnická osoba:
Obchodné meno ..........................................................................................................
Právna forma ..........................................................................................................
Sídlo ..........................................................................................................
IČO ..........................................................................................................

Územný rozsah poskytovanej služby:...............................................................................

Dátum začatia poskytovania služby:..................................................................................

Prehlasujem týmto, že budem poskytovať telekomunikačnú službu v súlade s podmienkami všeobecného povolenia č. VPT-2/2003.

Dňa :

.......................................................

podpis (pečiatka)


K prihláške na registráciu je nutné priložiť:

  • doklad o úhrade správneho poplatku (alebo kolok) v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov (v č ase nadobudnutia úč innosti tohto povolenia 2000 Sk),
  • všeobecné podmienky poskytovania služby v súlade s § 39 a 40 zákona a obchodné podmienky v zmysle § 273 Obchodného zákonníka v platnom znení.


ČASŤ B

Úrad potvrdzuje platnosť registrácie na poskytovanie telekomunikačnej služby v súlade
s podmienkami všeobecného povolenia č. VPT-2/2003.
poskytovateľ služby :.....................................................................................................
sídlo: ................................................................................................................................
Územný rozsah poskytovanej služby:..............................................................................
Evidenčné číslo : .............................

Dňa:
.....................................................

podpis (pečiatka)