VPT – 3/2001

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako povoľujúci orgán podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon o telekomunikáciách") v znení neskorších predpisov, vydáva podľa ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a § 12 zákona o telekomunikáciách v súlade s ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii

VŠEOBECNÉ POVOLENIE

č. VPT-3/2001

na prevádzkovanie GSM brán


zrušené 6. apríla 2004! VP nahradilo VP 1/2004, neskôr VP 1/2005.

(ďalej len "povolenie")

Článok 1

Definícia pojmov

Zariadenie GSM brána je telekomunikačné zariadenie, ktoré sa pomocou rádiovej časti s GSM rozhraním pripája na koncový bod verejnej mobilnej telefónnej siete a umožňuje pripojenie koncového alebo iného telekomunikačného zariadenia respektíve jeho prostredníctvom prepojenie inej telekomunikačnej siete s mobilnou verejnou telekomunikačnou sieťou (VTS).

Článok 2

Špecifikácia telekomunikačných činností


Toto povolenie stanovuje podmienky prevádzkovania GSM brán pre jednotlivé spôsoby ich využitia.

Článok 3

Podmienky prevádzkovania GSM brán


1. GSM brány sú podľa § 34 ods. 3 zákona o telekomunikáciách vybraným telekomunikačným zariadením a preto sa môžu prevádzkovať len po schválení ich technickej spôsobilosti. podľa § 34 zákona o telekomunikáciách.

2. Koncové telekomunikačné zariadenia je možné pripojiť k mobilnej VTS pomocou GSM brán pri dodržaní všeobecných podmienok poskytovania služby určených prevádzkovateľom mobilnej VTS.

3. Pobočkové ústredne je možné pripojiť na verejnú mobilnú telefónnu sieť prostredníctvom GSM brán len po uzavretí zmluvy o pripojení podľa § 21 ods. 1 zákona o telekomunikáciách s prevádzkovateľom verejnej mobilnej telefónnej siete.

4. V prípade, že GSM brány sú súčasťou systému umožňujúceho prepojenie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete s inou verejnou telekomunikačnou sieťou je takéto prepojenie možné iba na základe

uzavretej zmluvy o prepojení verejnej mobilnej telekomunikačnej siete s telekomunikačnou sieťou iného prevádzkovateľa podľa § 23 zákona o telekomunikáciách a

oprávnenia na príslušnú telekomunikačnú činnosť udeleného licenciou alebo všeobecným povolením.

V tomto prípade sú zmluvné strany povinné uzavrieť zmluvu o prepojení sietí a poskytnúť ju do 15 dní od jej uzavretia úradu, ktorý zabezpečí jej publikáciu vo vestníku ministerstva. Zmluvu o prepojení sietí zašlú úradu obe zmluvné strany.

Článok 4

Registrácia

1. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá vykonáva činnosť podľa článku 3 ods. 4 tohto povolenia (prepojenie sietí pomocou GSM brán), predloží žiadosť o registráciu podľa prílohy 1 do 30 dní od začatia prevádzkovania GSM brán.

2. Prihláška na registráciu sa predkladá na príslušný odbor štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR na predpísanom tlačive. Tento po overení prihlášky a po preukázaní úhrady príslušného správneho poplatku podľa zákona č. 145/95 Z. z. v platnom znení potvrdí platnosť registrácie na časti B prihlášky.

3. Prevádzkovateľ GSM brán je povinný ohlásiť úradu každé nové zriadenie a prevádzkova- nie GSM brán.

4. Prihláška na registráciu musí obsahovať:

  • obchodné meno podnikateľa vykonávajúceho telekomunikačnú činnosť podľa ustanovení Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení
  • identifikačné údaje žiadateľa (u fyzických osôb meno a adresu, u právnických osôb obchodné meno a sídlo)
  • adresu umiestnenia GSM brán
  • spôsob prevádzkovania GSM brán s ohľadom na článok 3 ods. 4 tohto povolenia
  • typové označenie GSM brán
  • počet zriadených GSM brán
  • telekomunikačné zariadenie, na ktoré sú GSM brány pripojené
  • dátum začatia prevádzkovania GSM brán.
Článok 5

Štátny dohľad


1. Telekomunikačná činnosť povolená týmto všeobecným povolením podlieha výkonu štátneho dohľadu podľa § 50 zákona o telekomunikáciách.

2. Prevádzkovatelia sú povinní umožniť pracovníkom štátneho dohľadu prístup k zariadeniu GSM brán a poskytnúť potrebné doklady, najmä spôsob sieťového zapojenia GSM brán. Sú povinní tiež zabezpečiť účasť svojho zástupcu pri kontrole.

3. Príslušný odbor štátneho dohľadu TÚ SR je oprávnený vydávať prevádzkovateľovi príkazy na odstránenie zistených závad. Zistené závady je prevádzkovateľ povinný odstrániť v určenom termíne.

4. Prevádzkovateľ GSM brán musí uchovávať dokumentáciu začlenenia GSM brán do siete vrátane vykonaných zmien.

Článok 6

Sankcie


Výška pokút prevádzkovateľom GSM brán, ktorí vykonávajú telekomunikačnú činnosť v rozpore s týmto povolením, je stanovená v § 51 a § 52 zákona o telekomunikáciách.

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecné povolenie platí do odvolania na celom území Slovenskej republiky.

2. Toto povolenie je záväzné pre všetkých prevádzkovateľov telekomunikačných sietí a telekomunikačných zariadení a poskytovateľov telekomunikačných služieb.

3. Úrad má právo obmedziť alebo zrušiť toto všeobecné povolenie v súlade s § 12 zákona o telekomunikáciách.

4. GSM brány, ktoré boli prevádzkované pred účinnosťou tohoto všeobecného povolenia, môžu byť ďalej prevádzkované za podmienky registrácie podľa čl. 4 tohto povolenia, ak spĺňajú podmienky uvedené v tomto povolení. Registrácia sa musí uskutočniť najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto povolenia.

5. Podľa zákona č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov prevádzkovateľ GSM brán je povinný poskytovať všetky údaje na štátne štatistické zisťovania podľa potrieb Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. Tieto údaje je povinný poskytovať úplne, správne, pravdivo a bezplatne. Neposkytnutie týchto údajov sa kvalifikuje ako porušenie ustanovených podmienok a sankcionuje sa podľa príslušných ustanovení zákona č. 195/2000 Zb. o telekomunikáciách v platnom znení.

6. Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť pätnásty deň od jeho vyhlásenia vo vestníku ministerstva.

Ing. Milan Luknár, predseda TÚ SR

Príloha 1. Časť A

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Prihláška na registráciu

na prevádzkovanie GSM brán

evidenčné číslo: ........

Údaje o prevádzkovateľovi:

žiadateľ : ...........................................................................................................................

obchodné meno: .................................................................................................................

sídlo:...................................................................................................................................

IČO.....................................................................................................................................

Údaje o prevádzkovaní GSM brán:

adresa umiestnenia GSM brán .........................................................................................

typové označenie GSM brán: .......................................

počet prevádzkovaných GSM brán: .............................

telekomunikačné zariadenie, na ktoré je GSM brána pripojená:spôsob prevádzkovania GSM brán:......................................................

Dátum začatia prevádzkovania GSM brán: ...........................................

Vyhlasujem týmto, že budem prevádzkovať GSM brány podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-3/2001 vydaného TÚ SR.

.................. Dátum, podpis (pečiatka)

Príloha :

výpis z obchodného registra (živnostenské oprávnenie).


K prihláške na registráciu je nutné doložiť doklad o úhrade správneho poplatku v zmysle platného sadzobníka správnych poplatkov (v čase nadobudnutia účinnosti všeobecného povolenia 2000 Sk).


Príloha 1. Časť BTELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKYPOTVRDENIE REGISTRÁCIE TELEKOMUNIKAČNEJ ČINNOSTIOdbor štátneho dohľadu Telekomunikačného úradu SR potvrdzuje platnosť registrácie na

prevádzkovanie GSM brán podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-3/2001 vydaného TÚ SR

prevádzkovateľ: .........................................................................................................................

adresa: .......................................................................................................................................

číslo registrácie: ............................................................................. ...........................................................

dátum registrácie podpis (pečiatka) odboru TÚ SR