VPT – 3/2003

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len "úrad") ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon") v platnom znení, vydáva podľa ustanovení § 11 ods. 2 písm. a) a § 12 zákona

                                              VŠEOBECNÉ POVOLENIE
                                                      č. VPT-3/2003


                zrušené 6. apríla 2004! VP nahradilo VP 1/2004, neskôr VP 1/2005.

Na zriaďovanie a prevádzkovanie neverejných telekomunikačných sietí, na zriaďovanie a prevádzkovanie neverejných telekomunikačných zariadení a na poskytovanie neverejných telekomunikačných služieb výlučne pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov.


Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické a právnické osoby:

a) zriaďovať a prevádzkovať neverejné telekomunikačné siete

b) zriaďovať a prevádzkovať neverejné telekomunikačné zariadenia

c) poskytovať neverejné telekomunikačné služby výlučne pre vlastné potreby uzavretej skupiny užívateľov

Toto všeobecné povolenie oprávňuje fyzické a právnické osoby vykonávať uvedené telekomunikačné činnosti podľa zákona a za podmienok stanovených týmto všeobecným povolením.


Podmienky vykonávania telekomunikačných činností:

1. dodržiavať právne predpisy a podmienky stanovené týmto všeobecným povolením a zákonom,
2. všeobecné povolenia platí len na území Slovenskej republiky,
3. technické a prevádzkové podmienky pripojenia neverejnej telekomunikačnej siete, alebo neverejného telekomunikačného zariadenia k verejnej telekomunikačnej sieti (sieťam) dohodnúť vopred s príslušným prevádzkovateľom verejnej telekomunikačnej siete podľa § 42 zákona,
4. dodržiavať telekomunikačné tajomstvo (§ 8 zákona) a zabezpečiť ochranu informácií a dát (§ 9 zákona).

Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho vyhlásenia vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.


V Bratislave 1.10. 2003.


                                                                                     Ing. Milan Luknár v.r.
                                                                                              predseda